lördag 27 februari 2010

Upphandling av Adelsö gruppbostad klar

Socialnämnden har beslutat att Frösunda LSS AB kommer att ta över driften av Adelsö gruppbostad efter sommaren 2010. Beslutet fattades efter en utvärdering där det tydligt framgår att Frösunda LSS AB mycket väl möter upp mot de krav som vi ställt i upphandlingen.

Vi har från alliansen och moderaterna i socialnämnden hela tiden varit mycket tydliga med att syftet med upphandlingen är att pröva om vi kan få ett bättre boende för omsorgstagarna, och därigenom bättre valuta för våra skattepengar. Offerten från Frösunda LSS AB ger en god grund för nämndens bedömning att vi verkligen kommer att få se en sådan förbättring.

Det är första gången som Ekerö kommun låtar ett företag överta driften för ett gruppboende. Ett övertagande innebär alltid en förändring. Denna förändring måste genomföras på ett, för de boende, så friktionsfritt sätt som möjligt. Frösunda LSS AB har framgångsrikt genomfört liknande övertaganden i flera andra kommuner. Dessa erfarenheter bidar till att jag känner stor trygghet i beslutet att låta Frösunda LSS AB överta driftansvaret.

Jag ser nu fram emot att samtliga delaktiga i arbetet fram till övertagandet bidrar till att övergången blir så smidig som möjlig, och att de som bor i Adelsö gruppbostad verkligen får en bättre omsorg.

0 comments: