söndag 18 december 2011

Kvalitet i äldreomsorgen?

Efter en interpellation om kvalitet i äldreomsorgen i Ekerö, sammanställdes det här svaret. En del av frågorna är specifika för Ekerö, men flera av frågorna och svaren kan vara av intresse för alla som vill veta mer om hur kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen fungerar.

Som bakgrund:
- Carema Care övertog driftansvaret för äldreboendet Kullen den 1 oktober 2011.
- Driften av ett planerat äldreboende Stenhamra kommer enligt beslut i fullmäktige att upphandlas.


------------------------------------------------------------------

1. På vilket sätt garanterar avtalet med Carema Care en god kvalitet i äldreboendet?

Det avtal (inklusive bilagor) Socialnämnden tecknat med Carema Care AB vad gäller driften av Kullen är mycket omfattande. Avtalet innehåller tydliga beskrivningar av den kvalitet i service, omsorg och hälso- och sjukvård det åligger Carema Care att utföra. Avtalet reglerar också villkor i händelse av avvikelser från innehållet i avtalet.

2. Vilka referenser inhämtades innan avtalet slöts med Carema
Care?

Referenser inhämtades under upphandlingsprocessen från tre kommuner - Tyresö kommun, Solna Stad och Gävle kommun. Referenserna avsåg i samtliga fall drift av äldreboenden/vård- och omsorgsboenden. Referens-tagningen dokumenterades.

3. Hur regleras uppföljningen och kontrollen av avtalet?

I avtalet med Carema Care är både beställarens och utförarens ansvar och former för kontroll och uppföljning reglerat.

I avtalet regleras bl a att Carema Care, som grund för det systematiska
kvalitetsarbetet, ska ha ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. I ledningssystemet framgår bl a former för kvalitetssäkring och uppföljning. Vidare ingår rutiner för att upptäcka, förebygga och förhindra fel och brister, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för synpunkts- och klagomålshantering.

Carema Care ska genomföra uppföljningar av verksamheten och redovisa resultat från dessa uppföljningar till Socialnämnden. Vid allvarliga händelser och förhållanden i verksamheten ska Carema Care omgående informera beställaren om det som inträffat och om vilka åtgärder som vidtagits och planerats.

Socialnämnden följer löpande upp avtalet.

4. Finns det anledning att säga upp eller omförhandla avtalet med anledning av de svåra missförhållanden som konstaterats vid andra äldreboenden som Carema Care driver.

Nej.

5. Förutom uppsägning av avtal kommer Stockholm att förstärka inspektion och kontroll genom läkare och sjuksköterskor, ge-nomföra oanmälda besök samt ta emot och följa upp anonyma anmälningar. Kommer du att föreslå att motsvarande åtgärder vidtas i Ekerö?

De åtgärder Stockholms stad planerar för tillämpas idag i Ekerö kommun
som delar i den löpande uppföljningen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska genomför redan idag täta kontroller av hälso- och sjukvården vid de särskilda boendeenheterna och har en nära insyn i verksamheten. Om det av någon an-ledning är motiverat finns beredskap för att göra oanmälda besök. Anonyma anmälningar som inkommer till Socialnämnden följs alltid upp.

Den löpande uppföljningen sker i övrigt bl a på följande sätt;

o Månadsvis uppföljning av personalbemanning, vårdtyngd mm.

o Uppföljningsmöten tre gånger per termin eller oftare vid behov.

o Regelbundna besök av medicinskt ansvarig sjuksköterska för tillsyn och uppföljning av hälso- och sjukvården. Årlig uppföljning av hälso- och sjukvården sker även utifrån ett stort antal kvalitetsindikatorer. Åter-kommande kontroller av bl a hygien genom hygienronder och läke-medel genom inspektioner sker också.

o Systematisk uppföljning och åtgärder vid rapporterade avvikelser, synpunkter och klagomål.

o Kullen har, liksom alla enheter inom socialnämndens ansvarsområde, utsedda kontaktpolitiker bland nämndens ledamöter och ersättare. Kontaktpolitikerna genomför regelmässigt besök vid sina respektive enheter.

o Omedelbara åtgärder vid eventuella anmälningar enligt Lex Sarah. Personal i äldreomsorgen har en lagreglerad skyldighet att rapportera risk för missförhållanden eller missförhållanden.

o Omedelbara åtgärder vid avvikelser inom hälso- och sjukvården. Avvikelse kan leda till anmälningar enligt Lex Maria. Hälso- och sjukvårdspersonal har lagreglerad skyldighet att anmäla avvikelser inom hälso- och sjukvård.

o Uppföljning av biståndsbeslut på individnivå.

o Årligen görs även en uppföljning av de formella kraven i avtalet.

Därutöver genomförs kvalitetsuppföljning av verksamheten som helhet vartannat år om det inte finns skäl som motiverar en tätare uppföljning.

Förutom Socialnämndens uppföljning åligger det i övrigt Carema Care att, som ett led i sin egenkontroll, genomföra uppföljningar av verksamhetens kvalitet. Carema Care ska löpande redovisa resultat från sina uppföljningar till Socialnämnden.

I övrigt har Socialstyrelsen uppdraget att följa upp kvaliteten i äldreomsorgen och genomför tillsynsbesök, ibland oanmälda, vid bl a äldreboendeenheter.

6. Kommer meddelarfrihet d v s möjlighet för personalen att rappor-tera fel och brister till Ekerö kommun att införas i ett tilläggsavtal med Carema Care?

Ö-partiet har i en motion daterad 15 november väckt frågan om införande av meddelarfrihet. Nämnden kommer vid sin behandling av motionen att ta ställning. *

7. Mot bakgrund av det som inträffat inom äldrevården kommer du att föreslå att det särskilda boendet i Stenhamra finansieras och byggs av Ekerö kommun?

Nej.

0 comments: