tisdag 14 oktober 2008

Vad kräver EU-domstolen?

På regeringens hemsida finns frågor och svar om den lagstiftning som nu ligger hos lagrådet, avseende upphovsrättsinnehavares rätt att få ut IP-adresser från internetoperatörer. Där kan man läsa att

Vad är bakgrunden till de föreslagna lagändringarna?
I april 2004 antogs EG-direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (det civilrättsliga sanktionsdirektivet). Direktivet syftar till att skapa en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immateriella rättigheter inom EU. Direktivet gäller för alla typer av immateriella rättigheter, dvs. upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt etc., såväl i fysisk som i digital miljö. I direktivet finns bestämmelser om hur författare, konstnärer, kompositörer, fotografer, arkitekter, uppfinnare, dataspelskreatörer, artister, musikproducenter, filmare, filmproducenter och andra rättighetshavare ska kunna säkra bevisning och väcka talan vid domstol när någon begår intrång i deras immateriella rättigheter.


Svensk rätt uppfyller redan idag direktivets krav i flera avseenden. För att uppnå full överensstämmelse med direktivet krävs dock vissa ändringar och förtydliganden i de immaterialrättsliga lagarna. Dessutom krävs att det införs nya bestämmelser som ger rättighetshavare en möjlighet att få information om intrångsgörande varors och tjänsters ursprung och distributionsnät (s.k. informationsföreläggande)


Enligt pressmeddelande från EU-domstolen finns det inte något krav på att EU-länder ska införa den lagstiftning som nu ligger hos lagrådet, avseende upphovsrättsinnehavares rätt att få ut IP-adresser från internetoperatörer.

Inledningen i pressmeddelandet från 29 januari 2008:

Community law does not require the Member States, in order to ensure the effective protection of copyright, to lay down an obligation to disclose personal data in the context of civil proceedings

Detta är en märklig diskrepans. Det verkar vara tydligt att EU-rätten inte kräver den föreslagna lagstiftningen. Eller också har jag missuppfattat något.

0 comments: