fredag 2 november 2012

Ingen skolmat till flyktingbarn på Öland


I DN kan man läsa om flyktingbarn som inte får skolmat, eftersom kommunen anser att deras familjer får matbidrag. Att sedan skollagen föreskriver att barn ska få mat i skolan bedömer kommunen är underordnat, och nu tittar skolinspektionen på frågan. 

Det här är väl ett exempel på hur man ibland i offentlig verksamhet har svårt att låta det som kallas "sunt förnuft" komma till uttryck. 


Tror att det sällan handlar om illvilliga byråkrater, men det faktum att offentlig verksamhet utgår från lagar och förordningar. I grunden för lagar och förordningar finns rättssamhällets principer, som till exempel likabehandling och förutsägbarhet. Och eftersom ingen är fullkomlig - varken våra folkvalda i riksdag, regering och fullmäktigeförsamlingar eller de myndighetspersoner som beslutar om lagar, förordningar och föreskrifter - så får ibland lagar, förordningar och föreskrifter oavsedda konsekvenser. 

Men, eftersom regelverket är överordnat resultatet i offentlig verksamhet - och måste nog så vara i ett rättssamhälle - så får reglerna företräde framför det som för de flesta av oss är att beteckna som "sunt förnuft". Och då blir resultatet ibland inte så bra. Som t ex på Öland. 

Vilka slutsatser som man kan dra av detta? En slutsats kan vara att det finns problem när det offentliga, även med de bästa intentioner, växer och allt fler beslut fattas av myndighetspersoner eller folkvalda.

Det är ett gott skäl att begränsa den offentliga makten, och i stället låta människor och medborgare fatta beslut. Till exempel genom skolpeng, Lagen om Valfrihetssystem (LOV) och Vårdval. 

söndag 7 oktober 2012

Bättre flyt på Ekerövägen - med fyra körfält!

Fick en kort information från Trafikverket i brevlådan, som också finns tillgänglig på hemsidan Trafikverkets information om Ekerövägen. Trafikverket skriver att de planerar en ombyggnad av Ekerövägen. Konkret handlar det om att bygga om Ekerövägen till fyra körfält.

Äntligen har nu Trafikverket startat planeringsarbetet för att ta fram en arbetsplan som kommer att ställas ut hösten 2013. Bra så. Fortfarande saknas dock information om när vägen ska stå klar. Vilket kanske är förståeligt. Ibland beror ju tidplanen på vilka tillstånd som måste till och därefter vilka överklaganden som kan komma.

Däremot finns det en plump i protokollet. Trafikverket skriver att "När Förbifart Stockholm står klart beräknas Ekerövägen avlasts". Detta har tidigare Vägverket och numera Trafikverket hävdat i olika sammanhang under nästan tio års tid. Men varje gång som Ekerö kommun har begärt att få granska underlaget för beräkningarna, har det visat sig att beräkningarna bygger på osäkert underlag.

Ekerö kommun har däremot låtit en fristående konsult göra beräkningar på trafikflödena och då blev resultatet det motsatta - nämligen att belastningen på Ekerövägen kommer att öka när Förbifarten står klar. Vilket är ett gott motiv för att det faktiskt behövs en kapacitetsökning på Ekerövägen, och alldeles särskilt om Förbifarten byggs.

Men, trots plumpen, så är informationen från Trafikverket ett tydligt steg i rätt riktning.

söndag 26 augusti 2012

Sveriges försvar från New York's horisont

Får idag Olle Wästbergs nyhetsbrev i mailboxen. Brukar skumma igenom, kan ibland innehålla intressanta perspektiv på amerikansk politik, utrikespolitiska betraktelser samt något om kultur i när och fjärran.

Dagens nyhetsbrev innehåller ett, såvitt jag kan påminna mig, nytt ämnestområde - nämligen Sveriges försvar. Olle Wästberg länkar till tre debattartiklar som publicerats under sommaren: Vi måste debattera om Sverige klarar ett väpnat angrepp, Statsministern, ta ansvar för Gotlands försvar nu och Moderaterna blundar för det nya hotet från öst.

Samtliga tre artiklar är mycket kritiska till den nu förda försvarspolitiken, och Olle Wästberg sammanfattar sin syn med "Sverige är på väg åt fel håll." Det är ord och inga visor från New York. Men kanske inte får någon avgörande betydelse för de faktiska besluten.

Att tänka och att skriva

Webupplagorna av DN och SvD toppas av nyheten att Thomas Böhlmark, politisk sekreterare hos Moderaterna, i en Twitterkonversation kallade Nalin Pekgul för "klappturk".

Att det var korkat att skriva så verkar alla vara överens om. Däremot går nu debattens vågor höga i sociala medierna. Frågorna som debatteras är bland annat:
1. Är Thomas Böhlmark rasist?
2. Finns det flera (smyg)rasister inom Moderaterna?
3. Är Moderaternas avståndstagande från Thomas Böhlmarks klavertramp tillräckligt?

Den här diskussionen väcker många känslor. Frågan om det finns smygrasister inom M, är ju spännande för motsidan att ta tag i. För många av oss som är aktiva inom moderaterna känns diskussionen i den frågan rätt så meningslös, och snarast på gränsen till smutskastning. Men en lite obetänksam tweet har nu fått igång stora delar av media- och kommunikationsindustrin.

En sak man kan lära sig av detta, är att det som skrivs på sociala medier är offentligt. Det är en sanning som uttalats tidigare, men som förtjänar att upprepas.

tisdag 3 juli 2012

Räcker det med goda ambitioner?

Socialstyrelsen har nyss publicerat riktlinjer för bemanning inom demensomsorg i äldreboenden. Att något måste göras för att komma tillrätta med de missförhållanden som upptäcks gång efter annan var ganska uppenbart. Och det angreppssätt som socialstyrelsen har valt är också klokt.

I stället för att vika sig för krav på minimibemanning, har man i stället arbetat fram riktlinjer som tydliggör att bemanningen måste möta behoven hos de dementa. Det är en svårare väg, men att slå fast en bemanningsnivå som lägsta möjliga skulle med stor sannolikhet leda till att alltför många, oavsett behov, endast bemannade till denna nivå. Vilket i vissa fall sannolikt hade varit onödigt hög bemanning, men troligen i många fler fall alltför låg bemanning.

Att gå den väg som socialstyrelsen verkar ha ambition att göra - inrikta sig på kvalitet och innehåll i den omsorg som de dementa boende får - är inte lika enkelt, men väl genomfört blir det troligen ett bättre resultat. I Ekerö fattade vi vid den senaste upphandlingen av äldreboende beslut om att inte ställa krav på bemanning, men däremot var mycket tydliga med att bemanningsnivån ska vara tillräcklig för att möta de boendes behov. Erfarenheten är att den dialog som nu förs blir i första hand om vården och omsorgen är tillfredställande, vilket ju också är det viktigaste för de boende.

Det återstår dock att se är om socialstyrelsens riktlinjer, trots goda ambitioner, är tillräckligt tydliga utan att vara alltför detaljerade. Tydligheten måste finnas för att riktlinjerna verkligen ska ge riktning. Men alltför stor detaljeringsgrad kommer att tvinga fram en onödig byråkrati och i värsta fall stelbenhet i omsorgen.

Fortsättning följer.

måndag 4 juni 2012

Lång kväll på fullmäktigegrupp

Långt gruppmöte i kväll med moderata kommunfullmäktigegruppen. Den viktigaste frågan är hur vi ska hantera ekonomin i kommunen, både under 2012 och framåt. Efter folkomröstningen om försäljning av Ekerö bostäder, där resultatet blev att kommunen inte ska sälja, finns det flera angelägna investeringar som saknar finansiering.

Det kommer att kräva en hel del fortsatt arbete för att landa helheten, men i gruppen fanns det många som vill vara med och jobba.

Bra diskussioner med många kloka och engagerade medlemmar. Blir glad när det är bra diskussioner som bär framåt. Vi behöver mera sånt!

söndag 27 maj 2012

När frihet betyder något

I SvD uppmärksammas nu hur Sverige, genom UD och SIDA, aktivt stödjer nätaktivister. Stödet sker bland annat genom bidrag till utvecklingen av en programvara, Tor, som gör det möjligt att vara anonym på nätet. Detta här är en fråga om frihet för de människor som lever under auktoritära regimer.

Diskussionen om friheten på nätet förekommer ibland i Sverige. Det höjs ibland röster för ökad reglering, bland annat ska det inte vara möjligt att vara anonym på nätet. I den diskussionen kan det ibland framstå som att det är extremliberaler och piratpartister som står emot det sunda förnuftet.

Men friheten på nätet, likväl som i andra sammanhang, betyder något. I de länder där människor har fått ökad frihet under den arabiska våren finns det nog många som är tacksamma för det svenska stödet till Tor. Tack vare Carl Bildt och Gunilla Carlsson.

SvD, SvD, SvD

fredag 25 maj 2012

Sverige är bra, men kan bli bättre

I Sverigerapporten från McKinsey lyfter man fram både de starka sidorna i Sverige och de utmaningar som vi står inför.

Ett positivt perspektiv på det politiska klimatet, som här kvitteras, är det faktum att det råder stor enighet om att det offentliga inte ska spendera mer pengar än vad kassan medger. (Möjligtvis undantaget V, men de lär inte få något större gehör inom väljarkåren. Om nu väljarna förstår att dra lärdom av vad som nu utspelar sig i Grekland)

Däremot pekar man också på några utmaningar: kvalitet på utbildningen och bristande effektivitetsutveckling är kanske de viktigaste. Vilka lösningar som ska till för att hjälpa upp situationen finns det också förslag på i rapporten.

Den största utmaningen kan vara utbildningsområdet. Det är ju många år sedan kvalitet fick ge vika för kvantitet som ledstjärna, på mer än ett sätt. Både antalet lärare per elev och antalet elever med högskolebehörighet har under lång tid varit styrande för utvecklingen av svensk skola.

Men det kanske är så att kompetensen hos lärarna är viktigare än antalet lärare? Och kanske är det viktigare att flera elever som går ut skolan har en väg in på arbetsmarknaden, direkt eller efter fortsatta studier, än att alla har högskolebehörighet?

McKinsey har lyft fram några intressanta frågor. Om rapporten kommer att sätta några avtryck i svensk politik återstår att se.

SvD

torsdag 24 maj 2012

Äldreomsorgspolitikutveckling

Tillbringade kvällen tillsammans med ett femtiotal engagerade och intresserade moderater från Stockholms län. Temat för kvällen var politikutveckling. Vi samlades i grupper, utifrån intresseområden. Det handlade om trafik, miljö, skola, äldreomsorg, boende, arbete och integration.

Under diskussionen många tankar och ideer fram: Kan vi skapa en gemensam LOV-region för hemtjänst i Stockholms län? Går det att ha ett äldreboende med lägenheter som är olika stora och därmed olika hyra? Ska vi satsa på att forska om äldreomsorg och utbilda personalen för att få bättre kvalitet?

Dessa och många andra ideer bollades upp. Under året som kommer ska de genomförbara ideerna landa i en riktigt bra plattform inför valet 2014. Äldreomsorgen är ofta bra, men visst kan den bli bättre!

tisdag 31 januari 2012

Valkampanj - igen!

Mitt mellan två val har vi valkampanj på Ekerö. Det gäller folkomröstning om försäljning av det kommunala bostadsbolaget Ekerö bostäder. Det finns goda skäl som talar för en försäljning, framför allt behöver kommunen kapital för investeringar i vägar, skolor och att minska skuldbördan.

Som start på kampanjen var det kick-off i går kväll. Duktiga valledare presenterade kampanjen och budskapet. Och en extra kick var att lyssna till Anna Maria Corazza Bildt. En sådan fantastisk entusiasm bar henne ända till EU-parlamentet. Den entusiasmen smittar. Nu ska vi som arbetar i kampanjen i folkomröstningen jobba lika hårt för JA till försäjning!

söndag 22 januari 2012

Flera jobb på Ekerö!

Företagarna har med hjälp av Skatteverket räknat ut hur många jobb RUT-avdragen har gett. Bara på Ekerö motsvarar det hela 37 heltidsanställda.

Att RUT-avdragen skulle ge resultat var väl rätt så väntat. Men att det bara i vår medelstora kommun skulle ge så många jobb är ju riktigt roligt.

Mälaröarnas nyheter skriver om det på sidan 6.

lördag 21 januari 2012

Friheten måste alltid försvaras

En glädjande nyhet nu på morgonen. CNN meddelar att både representanthuset och senaten i USA har lagt lagförslagen SOPA och PIPE på is. I praktiken innebär detta att förslagen inte kommer att genomföras inom överskådlig framtid.

Detta kan beskrivas som en seger för teknikindustrin mot nöjesindustrin (som TIME magazine gör här), men det är en ännu större seger för friheten på nätet. De åtgärder som lagförslagen hade medfört, skulle få övervakningen i Stalins Sovjetunionen (utan jämförelser i övrigt) att framstå som rätt så modest.

Nu är faran över, för denna gång. Men detta är ett tydligt exempel på att friheten aldrig inte självklar, utan måste försvaras. Varje dag.

Har skrivit mer om SOPA här.

torsdag 19 januari 2012

Vem vill ha SOPA?

Tydligen färre senatorer i USA, om man får tro SvD.

Om dessa sex räcker för att stoppa lagen som skulle göra Internet till en omöjlig arena för bloggare och sociala media återstår att se. Men visst är det ett positivt tecken att det går åt rätt håll!

Mer om SOPA finns att läsa här.

söndag 15 januari 2012

När verkligheten tränger på

Har under senaste veckorna hjälpt till i en kampanj, startad av Moderatkvinnorna i Stockholms län, till stöd för kvinnojouren i Solna - Sundbyberg. Det går att läsa mer om den här. Det är ett mycket vällovligt syfte, och alla som vi hittills varit i kontakt med har varit mycket positiva. Det kändes helt enkelt bra att lägga lite fritid på detta.

Så tränger verkligheten på. Får under förmiddagen veta att en vän under kväll och natt varit i en situation som man inom den sociala professionen benämner "våld i nära relation". I det här konkreta fallet fanns inte något akut skyddsbehov som gjorde att kvinnojouren behövde kontaktas. Men genast blir de senaste veckornas arbete ännu mer meningsfullt.

måndag 9 januari 2012

London och Stockholm i täten som finanscentrum

Angela Merkel ställer sig enligt SvD bakom Sarkozys förslag om skatt på finansiella transaktioner. Tack och lov verkar den svenska regeringen, med Anders Borg i spetsen, var helt negativt inställd till förslaget.

Om det genomförs kommer det säkert att stärka Londons roll som finansiellt centrum, delvis på bekostnad av Berlin och Paris. Och kanske kan även Stockholm, om Sverige lyckas hålla emot, också få en liten konkurrensfördel.