söndag 20 september 2020

Gängkriminellas rätt att vistas i Sverige - eller inte

Moderaterna har i ett tio-punktprogram föreslagit att den som kan förväntas begå vissa typer av brott ska utvisas, utan att det behöver finnas en fällande dom. Det är en rimlig tingens ordning.

En självklarhet till att börja med: Det är inte en mänsklig rättighet att få vistas i landet Sverige.
Rättigheten att få vistas i Sverige är absolut endast för svenska medborgare, ej för andra. För andra än svenska medborgare är rättigheten villkorad. Sverige beslutar, genom lagstiftning eller genom att ansluta sig till internationella överenskommelser om vilka regler som gäller för andra än svenska medborgare.

Idag har Sverige stora problem med kriminella gäng och klaner. Tryggheten för Sveriges medborgare kanske den viktigaste av statens kärnuppgifter, och när tryggheten är hotad bör åtgärder vidtas. Det är då rimligt att förändra lagstiftningen för att minska skjutningar, bombdåd, hot och bidragsbedrägerier.

Moderaternas förslag är grundat i samma principer som gäller före ankomst till Sverige, t ex vid viseringsbestämmelser, och efter ankomst till Sverige, t ex i lagen om särskild utlänningskontroll, LSU.

Före ankomst till Sverige sker detta t ex genom att Sverige kräver visum för medborgare från ett stort antal länder. Avslag medför att personen ej får tillstånd att resa till Sverige. Beslutet fattas ej av domstol och behöver heller inte grundas på att personen är dömd för brott, varken i svensk eller utländsk domstol.

Efter ankomst till Sverige kan en person utvisas efter prövning enligt lagen om särskild utlänningskontroll, LSU. Beslut om utvisning behöver inte grundas i att personen är dömd för brott. Det är samma juridiska verktyg som moderaterna nu föreslår ska kunna användas mot gängkriminella. Liknande bestämmelser finns i andra västländer, såvitt jag förstått bl a Kanada. Minsta övertramp, även efter tio år, så åker man ut.

Om man vill söka medborgarskap, och därmed ha ovillkorlig rätt att vistas i Sverige, borde självklart t ex språkkunskaper, insikt i landets lagar och historia samt vandel prövas. Passerar man den prövningen - välkommen som fullvärdig medborgare. Ungefär som det funkar i Kanada, borde funka även här.

 

tisdag 4 augusti 2020

Sveriges frihet är viktigast - och då måste även vår bekvämliget stå tillbaka

Det har nog inte undgått någon att Försvarsmakten går mot en period av tillväxt. Som försvarsvän anser jag självklart att det är bra, inte för att det är trevlig med fler soldater och sjömän men för att läget i omvärlden tyvärr kräver det. Sveriges förmåga att stå emot ett angrepp, oavsett om det är ett väpnat angrepp eller det kommer i någon annan form, har en historisk mycket låg nivå. 

Ryssland har under mer än ett decennium gjort stora ansträngningar för att bygga upp sin militärmakt. FOI har tydligt informerat om det, bland annat i den här rapporten. Ryssland har också i bland annat Georgien 2008, men fortfarande i östra Ukraina visat att de är beredda att använda sin militärmakt för att få igenom sin vilja.

Att verkligheten ser så ut verkar på en del håll inte ha trängt igenom. Region Gotland överklagar länsstyrelsens beslut om att tillmötesgå Försvarsmaktens önskemål om att återta övningsverksamheten vid Tofta skjutfält. Hästägare utanför Trollhättan har fått länsstyrelsen att besluta att Trollhättans flygplats endast får ha 30 (trettio) flygplansrörelser per år, och då endast mellan klockan 7 och 13, samt informeras via sms! Och det här är endast ett axplock.

Det är självklart att när Försvaret ska återuppbygga sin förmåga att försvara Sveriges frihet så kommer det att kosta. Och det kommer att kosta inte endast pengar, men också att svenskar ibland får göra något avkall på den lugna tillvaro som vi har njutit under de senaste decenniet.