lördag 27 februari 2010

Upphandling av Adelsö gruppbostad klar

Socialnämnden har beslutat att Frösunda LSS AB kommer att ta över driften av Adelsö gruppbostad efter sommaren 2010. Beslutet fattades efter en utvärdering där det tydligt framgår att Frösunda LSS AB mycket väl möter upp mot de krav som vi ställt i upphandlingen.

Vi har från alliansen och moderaterna i socialnämnden hela tiden varit mycket tydliga med att syftet med upphandlingen är att pröva om vi kan få ett bättre boende för omsorgstagarna, och därigenom bättre valuta för våra skattepengar. Offerten från Frösunda LSS AB ger en god grund för nämndens bedömning att vi verkligen kommer att få se en sådan förbättring.

Det är första gången som Ekerö kommun låtar ett företag överta driften för ett gruppboende. Ett övertagande innebär alltid en förändring. Denna förändring måste genomföras på ett, för de boende, så friktionsfritt sätt som möjligt. Frösunda LSS AB har framgångsrikt genomfört liknande övertaganden i flera andra kommuner. Dessa erfarenheter bidar till att jag känner stor trygghet i beslutet att låta Frösunda LSS AB överta driftansvaret.

Jag ser nu fram emot att samtliga delaktiga i arbetet fram till övertagandet bidrar till att övergången blir så smidig som möjlig, och att de som bor i Adelsö gruppbostad verkligen får en bättre omsorg.

fredag 26 februari 2010

Okunskapens sköna konst

Nu säger sig Ilmar Reepalu äntligen har förstått vilka problem som anti-semitismen skapat i Malmö. Och att det är lämpligt att skilja på diskussionen om sionism, anti-semitism respektive konflikten i Mellanöstern.

Sent ska syndaren vakna.

lördag 20 februari 2010

Missgynnade kön

Läser i Paul Lindquists blogg om en skola där pojkar har bättre betyg än flickorna.

Uppenbarligen kan inte pojkar i någon skola få prestera bättre, utan att myndigheten Skolverket griper in. Att däremot flickor i nästa alla andra skolor har högre betyg än pojkarna, är tydligen inte något som oroar Skolverket.

En av kommentarerna till Paul:s inlägg föreslår en utredning om läget i kommunen (Lidingö för Paul:s del) och därefter ansökan till Skolverket om projektmedel.

En annan bloggare, Per Hagwall, har räknat ut att om Skolverket skulle vara lika generös mot de skolor där flickorna har högre betyg än pojkarna, skulle det kosta 440 miljoner.

Men egentligen är väl hela den här debatten bara ytterligare ett bevis på att genusindustrin har alldeles för stort inflytande.

onsdag 17 februari 2010

Nämnden trycker på knappen

I kväll tryckte socialnämnden - äntligen - på valfrihetsknappen och fattade beslut om all formalia kring valfrihetssystem för hemtjänst.

Från och med maj i år kommer det att bli möjligt för Ekerös hemtjänsttagare att själva välja hemtjänstleverantör. Det blir mer makt till kommuninnevånarna, och mindre till politiker och tjänstemän.

Ett riktigt bra beslut.

tisdag 9 februari 2010

Äldreomsorgen i Ekerö ännu bättre

Socialstyrelsen genomför årligen kvalitetsundersökningar av äldreomsorgen i Sverige, både inom äldreboende och hemtjänst. För att granska kvaliteten använder man två metoder. Dels begär man information från kommunen som tillhandahåller äldreomsorgen och dels använder man enkätfrågor till de som får hemtjänst eller bor i äldreboende.

Resultatet av 2009 års kvalitetsundersökning är mycket glädjande. I enkätundersökningen bland hemtjänsttagarna placerade sig hemtjänsten på femte plats i Stockholms län, en tydlig förbättring från nionde platsen 2008. Våra äldreboenden kom på andra plats i länet, samma placering som 2008.

I socialstyrelsens egen utvärdering blev resultatet ännu bättre – både hemtjänsten och våra äldreboenden fick förstaplaceringar!

Det här är naturligtvis ett fantastiskt bra betyg till personalen inom både kommunen och hos vår entrepenör Förenade Care. Samtidigt är det viktig att vi inte slår oss till ro och tror att äldreomsorgen är så bra att den inte går att göra ännu bättre.

Under 2010 inför vi kundval inom hemtjänsten. Jag vill att hemtjänsttagarna ska få en ännu bättre hemtjänst och min förhoppning är självklart att vi kommer att se det i nästa års kvalitetsundersökning.

PS Skrev om det här redan efter socialnämndens arbetsutskott. Men det här är en bra nyhet, så jag skriver gärna om den igen.

Frankrike stärker Rysslands örlogsflotta

Enligt DN är det nu klart med Rysslands köp av franska Mistralfartyg. Detta medför en kraftfull ökning av den ryska örlogsflottans förmåga att landsätta och leda trupp.

En snabb blick på kartan över Östersjön visar vilket land som har den längsta havsgränsen. Om Ryssland väljer att basera sina Mistral i Östersjön, finns anledning till oro.


Har tidigare skrivit om det här.

söndag 7 februari 2010

Svenska soldater stupar i Afghanistan

Två svenska soldater i Afghanistan har stupat.

Hoppas att deras offer inte att var meningslöst, utan att den svenska
insatsen faktiskt leder till att afghanerna får en bättre framtid. Men
det verkar tyvärr vara en lång väg kvar.


--
Du hittar min blogg på http://staffanstromback.blogspot.com/

fredag 5 februari 2010

Mer om polischefen som gick ut i kylan...

Blev idag uppmärksammad på att jag för några år sedan genomgick genusutbildning under ledning av den numera riksbekante f d polischefen, misstänkt för våldtäkt.


Eftersom han redan är uthängd med namn och bild, med detaljerade beskrivningar av vad han är misstänkt för samt vittnesmål från diverse poliser om mannens allmänna oduglighet som polischef, men dom i målet faktiskt ännu inte fallit, vill jag inte strö ännu mer salt i såren.

Men jag kommer ihåg att vi var flera, av båda könen, som reagerade över hans något onyanserade framtoning. För att uttrycka sig diplomatiskt....

Kommer att med intresse följa fallets färd genom rättsväsende och media.