onsdag 31 december 2008

Raketer, skottlossning och stenar - hemma och borta

De sista dagarna 2008 blev inte bli en lugn tid. 

I Gaza fortsätter oroligheterna. Israels regering säger nej till att deklarera ensidig vapenvila 48 timmar, så länge Hamas inte också slutar att skicka raketer mot Israel under samma tid. Det är bedrövligt att den här konflikten bara fortsätter, år efter år. Tyvärr finns det för närvarande få ljuspunkter. Carl Bildt säger till SvD "Hamas är de som är svårast. Det var de som tog initiativet till att bryta vapenvilan från början och det är de som har intresse av den här konflikten.Den sanningen når tyvärr sällan fram, mellan bilderna av brinnande hus och förtvivlade palestinska familjer. 

Per Garthon försöker SvD Brännpunkt att förenkla hela konflikten, och framställer ett enkelt recept till lösning: "Inför sanktioner mot Israel och skicka EU-trupp till Gaza för att skydda palestinierna." Men när Hamas och Fatah slåss, vem ska EU-truppen då skydda? Och om raketanfallen mot Israel fortsätter, vad ska EU-styrkan då göra? Skydda de palestinier som skjuter raketer? 

I Rosengård hyr polisen, enligt SvD, in vaktbolag för att skydda polisstationen mot stenkastning. Med statsministerns jultal i åtanke, känns det viktigt att stå upp för den grundläggande tryggheten i samhället. Om inte ens polisen kan känna sig trygga utan att anlita vaktbolag, hur ska då vanliga medborgare bete sig? 

Tyvärr inte så positiv start på det nya året. 

torsdag 25 december 2008

En riktigt god jul

Nyss hemkommen från julnattsmässan i Ekebyhovskyrkan.  

Träffade där en av de personer som genom sitt arbete bidragit till att äldreboendet i Ekerö kommun fått betyg som näst bästa kommunen i hela Stockholms län. Det riktigt lyste om henne när vi talade om det. 

Jag önskar och hoppas att alla någon gång får uppleva känslan att fira jul efter att ha fått en riktigt bra avslutning på sitt arbetsår. 

Med den förhoppningen önskar jag alla en riktigt god jul. 

onsdag 24 december 2008

Snygg one-liner, men...

"Just do it! Skicka ned den utrustning som behövs, uppmanade jag ÖB (24/11)." skriver Claes Arvidsson i SvD 23 december, och utvecklar sedan sin åsikt om att Stridsfordon 90 skulle göra susen. 

Det är en kraftig förenkling att tro att skyddet för våra svenska soldater skulle avsevärt förbättras, bara de fick Stridsfordon 90. 

Dels finns det redan i dag vapen i Afghanistan som tränger genom pansaret på Stridsfordon 90 (RPG7). 

Dels är erfarenheten från andra insatser att om man sätter sig i en stridsvagn försämrar man rejält möjligheterna till att bygga förtroende hos den del av befolkningen som inte stödjer "busarna", i detta fallet talibanerna. Vilket leder till eskalerat våld. 

Detta ska naturligtvis vägas hur stor risken är att det används RPG7, och hur befolkningens inställning till ISAF är i dag. 

Det finns för- och nackdelar med att försvarsfrågor debatteras. En fördel är att det faktiskt ger publicitet och medvetenhet hos fler medborgare. En nackdel är att nödvändiga förenklingar i debatten riskerar att slå över i populism. Det bästa (eller kanske sämsta) exemplet på detta, är Allan Widmans syn på skyddade fordon respektive JAS Gripen har jag skrivit om tidigare här och här

"Just do it" är en snygg one-liner i ett ledarstick. Men verkligheten låter sig ibland inte fångas så enkelt. 

torsdag 18 december 2008

Det är sant!

I ett tidigare inlägg uttryckte jag starka tvivel mot att IPRED skulle kunna legalisera "privat husrannsakan". Och hoppades att kompetent legal expertis skulle styrka detta. 

Tyvärr verkar det som om jag har fel. Enligt artikel i IDG har företaget Edsbyverken drabbats av just detta, initierat av Business Software Alliance, BSA. BSA är en organisation som tillvaratar programvaruindustrins upphovsrättsintressen, på samma sätt som Anti-piratbyrån tillvaratar musik- och filmindustrin. 

Var våra riksdagsledamöter informerade om detta, när de tog ställning för IPRED? Jag tvivlar.. 

20 svenska forskare skeptiska till IPCC

20 svenska forskare har undertecknat ett upprop avseende koldioxidens inverkan på den globala uppvärmingen. Eftersom inte något gammelmedia (DN, SvD m fl) har varit intresserade av att publicera, har deras upprop cirkulerat i bloggosfären några dagar. 

Nu har dock Newsmill publicerat, och då har DN hängt på med en länk till Newsmill från sin förstasida. I skrivande stund verkar intresset för uppropet vara så stort att det är svårt att få kontakt med Nesmills server. 

Det s k Manhattanuppropet, där 650 forskare från hela världen undertecknade ett liknande upprop har nu fått en svensk efterföljare. 

Nu är jag intresserad av vad svenska politiker anser om detta. Är uppropet undertecknat av en grupp rabulister som man inte behöver lyssna på? Eller finns det anledning att ompröva den svenska klimatpolitiken? 

Två steg fram, ett steg bak

Grundlagsberedningens förslag blev inte någon kioskvältare. De positiva delarna med uppenbarhetsrekvisitet borttagande, att domstolarnas oberoende stärks samt möjligheten till kommunala folkomröstningar, balanseras tyvärr av att den kommunala självstyrelsen inskränks. Bland annat genom att den orimliga kommunala skatteutjämningen grundlagsfästs. 

Ett förslag som kan leda till framtida problem, är att grundlagsfästa förbudet mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Enligt föreslagna formuleringar, avses skyddet mot diskriminering endast omfatta homo- och bisexuella. Detta innebär att till exempel transsexuella personer inte skyddas mot diskriminering, vilket kan framstå som märkligt. Jag tycker att det här gör det tydligt att frågan om vilka sexuella läggningar som ska skyddas och inte, är svår. 

Det är tyvärr sannolikt att Sverige aldrig kommer att få en "riktig" grundlag, där man slår fast grundläggande principer för den offentliga maktutövningen och ramar för övrig lagstiftning. I stället fortsätter lagandet och lappandet av den regeringform som vi lever med sedan 1975. 

Men, med tanke på förutsättningarna får väl ändå Per Unckel, som lett beredningen, godkänt betyg. 

Nästan rätt

Allan Widman skriver återigen om JAS på SvD Brännpunkt. Och den här gången har han delvis rätt. Nämligen att Nato-anpassning av Gripens stridsledningssystem är en förutsättning för att lyckas i exporten. 

Däremot väljer han att inte nämna att samma Nato-anpassning, också är en förutsättning för att svenska JAS på ett säkert sätt ska kunna kommunicera med förband från andra länder. För att svenska förband - inklusive stridsflygplan - ska kunna verka internationellt krävs att förbandens ledningssystem - även stridsflygplanens - anpassas till detta. 

Alltså, den internationalisering av svenska försvaret som många försvarspolitiker, och inte minst Allan Widman, varit pådrivande till och i riksdagen fattat beslut om. 

SvD 

onsdag 17 december 2008

All time high!

Styrelsen för Psykologiskt försvar genomför med jämna mellanrum en undersökning avseende svenskars uppfattningar om säkerhets- och försvarspolitiska frågor. 

Enligt den senaste undersökningen, publicerad i dag, anser 36% av svenska folket att utgifterna för svenska försvaret bör öka. Siffran kanske inte säger så mycket om man inte sätter den i relation till vad svenska folket har ansett tidigare i samma fråga. 

Detta är "all time high". Inte någonsin tidigare har så stor andel av Sveriges befolkning haft åsikten att försvarsutgifterna bör öka. 

Detta ger ett bra stöd för försvarsvänliga politiker på Gustav Adolfs torg, Rosenbad och Helgeandsholmen när intriktningspropositionen för försvaret nu ska skrivas. 

tisdag 16 december 2008

Tisdag

I eftermiddag kommunstyrelse, och sedan kommunfullmäktige. Kvällens clou lär bli frågan om försäljning av Ekerö bostäder. 

Att vi skulle ha sådan otur med timing. När vi i år äntligen beslutar oss för att sälja fastighetbolaget, drabbar oss den värsta ekonomiska krisen sedan 30-talet. 

Sedan ska vi välja nya ledamöter till de nämnder som sitter på ettåriga mandat, bland annat socialnämnden. 

söndag 14 december 2008

Ett intressant initiativ av Carl Bildt

Aftonbladet skriver vår utrikesminister med anledning av 60-årsdagen för mänskliga rättigheterna: 

"Det är ingen djärv gissning att en allt större del av framtidens kamp för friheten kommer att röra de klassiska frågorna om rätten att fritt få sprida och ta del av information. Vi ser redan i dag hur i vissa länder bloggarna förföljs, servrar stängs ner, internetsidor censureras eller tillgången till datorer begränsas.
Här ska Sverige stå i främsta ledet för att slå vakt om informationsfriheten. Jag har därför i dag satt igång ett arbete inom UD att inför det svenska ordförandeskapet ta fram förslag om hur Sverige kan verka för att stärka Europeiska unionens insatser till försvar för yttrande- och informationsfriheten på internet."

Bra så. 

Men, hur går det ihop med den politik som regeringen för? FRA, IPRED och datalagringsdirektiv. Det ska bli intressant att se vad som kommer ut av Carl Bildts initiativ. 

lördag 13 december 2008

En ide om Färingsöhemmet

Alternativa lokaliseringar av äldreboendet i Stenhamra utreds, och kommer att redovisas i kommunstyrelsens arbetsutskott under januari. Utifrån det underlaget, kommer beslut fattas om vilket eller vilka alternativ som är genomförbara. 

Redan innan utredningen är klar, är det tydligt att många, inklusive undertecknad, som anser att Söderströmska tomten är den bästa lokaliseringen. Tyvärr verkar det inte vara möjligt att få ett äldreboende till stånd på Söderströmska vid den tid då platserna behövs - 2011 enligt nuvarande prognoser. Sannolikt lär vi få vänta till efter 2012, möjligen så länge som till 2015, innan ett äldreboende kan stå klart på Söderströmska. 

Men om platsbehovet från 2011 och några år framåt kan tillgodoses på annat sätt, blir Söderströmska ett mer genomförbart alternativ. 

Ett sätt att tillgodose platsbehovet, är genom en tillfällig utbyggnad av Färingsöhemmet. Därmed skapas mer tid för att genomföra planering och byggande av äldreboende i Stenhamra. På detta sätt blir Söderströmska en möjlig, långsiktig lokalisering. 

En ide, värd att pröva. 

torsdag 11 december 2008

Kanske klokt

Enligt SvD kommer Stockholms stad inte att gå till domstol, trots att Kvinnoforum har sökt lokalkostnadsbidrag för samma lokaler från flera olika förvaltningar i Stockholms stad. 

Såvitt går att utläsa av artikeln, finns två skäl till detta. Det ena är staden har varit otydligt i sina regler avseende lokalkostnadsbidrag, vilket minskar sannolikheten för fällande dom. Det andra är att Kvinnoforum är satt i konkurs, vilket gör att det även vid en fällande dom skulle vara svårt att få tillbaka någon större del av pengarna. 

Det är i o f s olyckligt att frågan inte domstolsprövas. Men å andra sidan är det väl bra att Stockholms stad är rädd om skattebetalarnas pengar och inte driver processer, bara för principen. 

650 vetenskapsmän är skeptiska till IPCC

"Den globala uppvärmningen orsakas av koldioxid och andra växthusgaser." 

Detta har under senaste åren varit ett allmänt känt och accepterat faktum, baserat på rapporter från FNs klimatgrupp IPCC. Dessutom utgör detta grunden för mycket av den politik som formas, både vad avser energiproduktion men också vad avser andra områden, t ex transport och skatter. 

Att det funnits några vetenskapsmän som tycker annorlunda har man hört talas om ibland. Dessa har, som jag har uppfattat det, inte varit så många och inte heller särskilt framstående. 

Nu har dock 650 vetenskapsmän som är skeptiska till IPCC, skrivit ihop ett upprop. Länk här. Det verkar vara många inom rätt kompetensområden (klimatforskning, meterologi etc), och en del kända namn. 

Nu vet jag inte vad man ska tro. Det kan väl inte vara så att vi satsar miljarder på att lösa ett problem som inte finns... 

SvD, DN, DN, DN

Åtta månaders väntan skäligt

Dagens Samhälle nr40 skriver om en dom från kammarrätten i Stockholm. Den avser att fall där en kvinna i Huddinge väntat drygt åtta månader på att flytta in på ett demensboende. 

Enligt tidningen motiverar kammarrätten domen med att kvinnan dels tackat nej till ett erbjudande, dels fått växelvård i korttidsboende. 

Det ska bli intressant att ta del av kammarrättens domar i de fall som rör Ekerö kommun. Länsrätten har dömt ut särskild avgift för Ekerö kommun redan efter en månad i några fall och efter två månader i ett annat. 

Tyvärr hittar jag inte någon länk till artikeln i DS pappersupplaga. DS hänvisar till domen: Kammarättens i Stockholm, avdelning 6 i Stockholm, mål nr 3454-08. 

Utmärkt!

Beskedet från Maud Olofsson och Anders Borg om hur regeringen avser hantera krisen för fordonsindustrin är bra. 

En tydligt satsning på utveckling. Möjlighet att, i dessa finanskrisens dagar, hjälpa sunda företag med tillfälliga krediter. Men inget osunt spenderande av skattemiljarder på att ge hjälp till företag och affärsideer som inte har egen bärkraft. 

Med beröm godkänt. 

SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DI, DI, DI, DI, DI, DI, DI, DI

PS Den renlärige marknadsliberalen kan naturligtvis hävda att detta skulle marknaden ha fixat bättre, om bara staten hållt tassarna borta. Men verkligheten består inte bara av siffror och strukturer som går att fånga i ekonomiska teoriers kalkyler. I verkligheten finns det också människor som har åsikter och gör bedömningar, till stor del baserat på maggropskänsla. Med det i åtanke, framstår det presenterade paketet som en bra balans mellan kalkyl och känsla. 

måndag 8 december 2008

Bra genomslag i media räcker inte

Ännu än gång är Allan Widman (fp) ute i media. Denna gång på SvD Brännpunkt för att, på måttligt stabila grunder, berätta hur dåligt JAS-planet är. Och att detta är försvarsindustrins fel. Men man ska vara ganska historielös för att gå på Allan Widmans vinkling. 

Det faktum att Sverige som liten, alliansfri stat byggde upp en egen stark försvarsindustri, stärkte Sveriges alliansfrihet. Det var inte industrihänsyn som gjorde att Sverige valde att bli alliansfritt. 

När Allan Widman skriver att "I praktiken har de svenska klusterbomberna fungerat som ett fikonlöv; en ursäkt för att inte skaffa moderna, fungerande precisionsvapen.undrar man vem som har velat ursäkta detta. Försvaret? Försvarsindustrin? Knappast. En bra one-liner, men logiken haltar betänkligt. 

I Brännpunktsartikeln beklagar sig Allan Widman över att "Förmågan till precisionsbekämpning av markmål är minimal. Inte fler än fyra svenska flygförare har varsin gång praktiskt under övning genomfört närunderstöd av markstridskrafter (så kallat Close Air Support)."

Samme Allan Widman deltog i genomförandegruppen som i september, alltså två månader tidigare, föreslog att projektet "Materiel för flygunderstöd av markförband Close Air Support (CAS)" ska avbrytas. 

Vidare hade Allan Widman, som den minnesgode vet, den 22 november åsikter om vilka fordon som var lämpliga i Afghanistan, nämligen Stridsfordon 90. Då tyckte Allan Widman att Stridsfordon 90 behövdes för att ge soldaterna gott skydd mot moderna pansarvärnsvapen. 

Som deltagare i genomförandegruppen föreslog Allan Widman i september att materielprojekt "Aktivt Pansar" respektive ""Renovering och modifiering av stridsfordon 90 och stridsvagn 122" skulle avbrytas. De två materielprojekten som verkligen skulle kunna ge fordon med bra skydd. Har skrivit om detta här.

När Allan Widman uttalar sig eller skriver debattartiklar, får det ofta bra genomslag i media. Det skulle vara ännu bättre om det fanns en tydlig linje, där omsorg om soldater och vilja att stärka Sveriges försvarsförmåga stod i första rummet. Varje gång. 

Om Arjeplog, andras skattepengar och arbetslöshet

Arjeplog betalar, enligt artikel i Dagens Industri, 25.000 kronor till varje person som flyttar in till kommunen. En familj med två barn får alltså 100.000 kronor. 

Kommunalrådet Bengt-Urban Fransson får frågan "Bonusarna måste väl bli en väldigt stor utgift för en liten kommun. Hur klarar ni detta?" 

Svaret lyder "Bonusen betalas ut under två års tid. Och det blir en nettovinst för oss, med tanke på skatteinbetalningarna från de nya invånarna och på skatteutjämningssystemet. Även om människor som flyttar hit skulle bli arbetslösa räknar vi med en nettointänkt på 50.000 kronor per person under de här två åren. Detta är alltså självfinansierande." 

Att kalla detta självfinansierande är självbedrägeri. Finansieringskällan är ju den skatt som tas från alla som arbetar i de kommuner som är förlorare i det kommunala utjämningssystemet. 

Det hela framstår som ännu mer absurt när man ser på marginaleffekterna. Om Arjeplogs kommun får ytterligare en innevånare som inte försörjer sig själv, utan går arbetslös, ger det kommunen en NETTOINTÄKT på 50000 kr under två år. 

Det kommunala skatteutjämningssystemet gör det alltså lönsamt för Arjeplogs kommun att deras innevånare går arbetslösa! 

lördag 6 december 2008

Detta kan inte vara sant

André Rickardsson, presenterad som fd IT-brottsutredare på Säpo, påstår att IPRED-lagen ger möjlighet för upphovsrättsinnehavare rätt att genomföra "privat husrannskan" med stöd av kronofogden. 

Detta kan inte vara sant. Oavsett vad man anser i sakfrågan, kan det inte vara så att regeringen klubbat igenom en proposition med de konsekvenserna. 

Utgår från att det kommer dementi från kompetent juridisk expertis. 

fredag 5 december 2008

Populism från Borg

Först lånar bankerna ut alltför lättvindigt. I o f s mest amerikanska, men också en del svenska. Kreditförluster kommer, bankernas intjäningsförmånga ifrågasätts och det finansiella systemet vacklar. 

Då hudflängs bankerna offentligt för lättsinning kreditgivning. 

För att ta hem något av tidigare kreditförluster, och säkra sin intjäningsförmåga, höjer bankerna utlåningsräntan. 

Igår sänkte riksbanken räntan rekordstora 175 punkter. Stora banker avvaktar marknadens reaktion - om de nu kan låna upp pengar mycket billigare - innan de sänker utlåningsräntorna. 

Samma dag är Anders Borg ute och pratar om att bankerna "tallar i godisskålen". Sannolikt eftersom de inte lydigt sänkte utlåningsräntorna omedelbart. Och för att slippa ta diskussionen om vad regeringen bör och kan göra (eller borde ha gjort). 

Detta är populism. Jag hade väntat mig mer av en moderat finansminister. 

torsdag 4 december 2008

IPRED - en gammaldags lagstiftning?

Nu har propositionen lagts. 

Några artister, med Alexander Bard som chefsideolog, stödjer. Socialdemorkaterna vet inte vad de ska tycka. Beatrice Ask gör sitt bästa för att motivera varför, fast hon går över gränsen när hon (enligt DN) kommenterar Niklas Wykmans kritik av IPRED: "Vid hans ålder är man för gammal för att uppträda som en trettonåring"

Men, är det här verkligen en lagstiftning som bär mot framtiden? Inget av de politiska ungdomsförbunden tycker det. Och i Finland, där man haft IPRED-lag sedan 2006, fildelar fortfarande 69% av 15-åringarna. 29% gör det varje dag. 

IPRED införs för att skydda upphovsrätten. Vad som är upphovsrätt regleras i "Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk"  Dagens lagstiftning tillkom alltså 1960. Man kan lugnt säga att det flutit en del vatten under broarna sedan dess. Det kanske finns anledning att se över om den lagstiftningen är anpassad till dagens verklighet. Det skulle till exempel kunna ske form i en offentlig utredning. 

Det känns återigen som om regeringen tar en strid, som den faktiskt inte behöver. Och får en hel generation, eller åtminstone en stor del, mot sig. Som man gjorde med FRA-lagen. 

Har ställt frågan förr, och gör det igen: Varför tar regeringen den här striden

onsdag 3 december 2008

Hvad vilja socialdemokraterna?

Allianspartierna har satt ner foten om IPRED. 

Att det är ett genomdiskuterat förslag som presenteras torde vara säkert. Om det tar tillräcklig hänsyn till den personliga integriteten återstår att se när propositionen presenteras. 

Men, hur kommer nu socialdemokraterna att reagera? De har hållit mycket låg profil hittills, men kan knappast fortsätta med den taktiken nu. 

Thomas Bodström initierade som justitieminister, genom sitt agerande i EU, den integritetskränkande lagstiftning som kallas datalagringsdirektivet. Då hade han inga skrupler avseende den personliga integriteten. Datalagringsdirektivet motiverades med informationsbehov för att motverka terrorism, människohandel och annan, synnerligen grov brottslighet. 

Ska bli intressant att se om propositionen innehåller någon begränsning av rättighetsinnehavarnas möjlighet att få ut information som lagrats med hänvisning till datalagringsdirektivet. Om det inte finns några sådana begränsningar, torde det här vara en ändamålsglidning som slår rekord i både hur snabbt det gått (mindre än två år) och start respektive slut (från anti-terrorism till upphovsrätt). 

AB, SvD, DN, DN

Det här är en nyhet!

Nu har socialstyrelsen lagt ut resultatet av undersökningen om äldreomsorg och hemtjänst på sin hemsida.

Ekerö ligger ganska bra till, över medel i äldreboende och på medel för hemtjänst, jämfört med övriga kommuner i riket. 

Och jämfört med övriga kommuner i Stockholms län, tillhör vi topp-kvartilen. Ett fint erkännande till personalen i kommunen och vår entrepenör, Förenade Care. 

Men vi kan nog lite bättre, vi är ju fortfarande inte bäst. En utmaning inför kommande år. 

tisdag 2 december 2008

Vad är det här för en nyhet?

Socialstyrelsen har undersökt kvalitet i äldreomsorgen, men det enda som rapporteras i SvD är att Sundbyberg är sämst och Gullspång bäst i landet på äldreomsorg. 

I DN kan man dessutom läsa att Ödeshög är bäst i landet på hemtjänst, och ett område i Göteborg sämst. 

Men vad med Ekerö? Och alla de övriga 285 kommunerna? 

Ingen information på socialstyrelsens hemsida. 

Det kallas visst "intresseväckare". 

EU, Nato och alliansfrihet

SvD Brännpunkt ifrågasätts Sveriges smyganslutning till Nato. Mark Klamberg har kommenterat artikeln här

En annan aspekt, som inte kom fram när riksdagen röstade om Lissabonfördraget, är att enligt Lissabonfördraget är "medlemsstaterna skyldiga att ge den stöd och bistånd med alla till buds stående medel".

Nato grundas på Atlantpakten, där artikel 5 lyder ".. will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, .."

Dvs, i Nato är det upp till varje medlemsnation att avgöra "such action as it deems necessay". Lissabonfördraget kräver "alla till buds stående medel". 

Att Nato-länder är fria att själva avgöra om de överhuvud taget ska stödja ett annat Nato-lands krigföring, är ett faktum. Detta blev mycket tydligt vid andra Gulf-kriget, då Frankrike och Tyskland valde att inte stödja USAs invasion av Irak. 

Det är ju lite märkligt att socialdemokraterna har svårt för Nato, men stödjer Lissabonfördraget. 

måndag 1 december 2008

Det är nog bra att Göran Johansson avgår ..

Göteborgs kommunalråd Göran Johansson skriver på Newsmill att "Alliansen har sagt att man måste vinna de tre storstäderna för att vinna nästa val och då måste det långa och mycket framgångsrika socialdemokratiska maktinnehavet i Göteborg krossas.Volvo offras för att visa att städer med socialdemokratiskt styre inte hänger med i utvecklingen. Det är farligt för regeringen om Göteborg har bättre tillväxt än Filippa Reinfeldts Stockholm. De vill inte att vi ska vara framgångsrika."

Det kan väl inte vara så att Göran Johansson verkligen - på riktigt - tror att detta är grunden för bland annat Maud Olofssons ställningstagande mot ett statligt ägande av Volvo? Att ministrarna i den borgerliga alliansregeringen med berått mod låter många människor i en hel region fara illa, för att det förbättrar möjligheterna för alliansen att vinna valet 2010? 

Om någon i KFML(r) under det allra rödaste 70-talet hade hävdat detta, skulle väl knappast någon ha blivit förvånad. Men att Göran Johansson, ledande socialdemokratisk politiker sedan många decennier, på fullt allvar påstår att hans politiska motståndare är beredda att driva människor från hus och hem (vilket är konsekvensen av en sämre tillväxt) för att vinna nästa val.... 

Det är nog bra att Göran Johansson avgår. Hoppas att hans efterträdare har en mera sansad syn på sina politiska motståndare och deras drivkrafter. 

SvD, SvD 

söndag 30 november 2008

En bra ide

Camilla Lindberg (fp) har i riksdagen motionerat om en integritetsbalk

Med hänvisning till möjligt missbruk av information från t ex fartkameror, kameror för trängselskatten i Stockholm och de personliga kollektivtrafikkorten, föreslår hon en konkret lagstiftning som säkerställer den enskildes integritet beaktas. 

Det verkar vara en bra ide. Hoppas att den vinner brett gehör bland alliansens riksdagsledamöter. 

Äntligen!

Sitter och läser resultaten från moderaternas framtidskonvent. 

Många bra ideer och en del konkreta förslag med tydliga ställningstaganden. Det är också välgörande att de frågor som lyfts fram är aktuella och handlar många gånger om frågor som direkt berör oss som bor i Sverige. Detta är mycket tydligt i den kommunalpolitska förnyelsen

Samtidigt finns i de flesta uttalandena en tydlig förankring i den sammansmältning av marknadsliberalism och socialkonservativatism som är moderaternas ideologiska grund. 

De förslag från arbetsgrupperna som gick i fel ideologisk riktning, t ex detaljregleringen inom barnomsorgen, sorterades bort. Det som gick i rätt riktning, t ex åtgärder för att stärka integrationen, fick bifall. Men utan några systemteoretiska, eller abstrakta ideologiska utvikningar. 

En tydlig inriktning, med förankring i vardagen. Bra! 

Detta är bland det bästa som hänt inom moderaterna sedan valsegern 2006. Resultaten från framtidskonventet är mycket lovande. Nu ska uttalandena omsättas detta till konkreta beslut. Då kan väljarna 2010 se att moderaterna både vill och kan lösa dagens och morgondagens problem. 

SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN

lördag 29 november 2008

Låt individen bestämma, också om individen är flykting

Paul Lindquist argumenterar i ett inlägg på sin blogg varför även flyktingar ska få bestämma själva var de ska bosätta sig. Läs här

Rimligt att pröva lagligheten

Det framstår som mycket rimligt att pröva lagligheten i de beslut, uppenbarligen väl synkroniserade, som fattades av Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden. 

Ett sätt att beskriva händelseförloppet är följande: 
1. Carnegie har för hög riskexponering, grundat i otillräcklig intern styrning och kontroll. 
2. Finansinspektionen uppmärksammar detta, anmodar Carnegie att vidta åtgärder samt till FI redovisa vilka åtgärder som vidtagits. 
3. Aktörerna på aktie- och finansmarknaden drar slutsatsen att det är mindre säkert att äga aktier respektive låna ut pengar till Carnegie. Aktiekursen faller och Carnegie får problem att låna pengar.  
4. Carnegie genomför förändringar i intern styrning och kontroll, och redovisar dessa till FI. 
5. Riksbanken lånar ut 1 miljard till Carnegie. Några dagar senare beslutar Riksbanken att Carnegie får möjlighet att låna ytterligare 4 miljarder, om man skulle behöva. Säkerhet för lånen är de rörelsedrivande dotterbolagen. 
6. FI meddelar den 10 november att man återkallar Carnegies tillstånd för bankverksamhet. 
7. Riksbanken meddelar direkt efter FIs beslut att man sagt upp lånet, mot omedelbar betalning. Detta har sin grund i att värdet av säkerhetena för lånet, de rörelsedrivande dotterbolagen, inte är tillräcklig. Vilket naturligt har sin grund i att FI återkallat tillståndet. 
8. Carnegie kan inte betala lånen till Riksbanken. I enlighet med avtalet som Carnegie har med Riksbanken, övertar Riksgälden säkerheterna - de rörelsedrivande bolagen. 
9. Finansinspektionen meddelar att, i och med att Riksgälden är ägare, kan Carnegies rörelsedrivande bolag återfå tillståndet att bedriva bankverksamhet. 

Parallellt med detta gick några privata investorer in med stora belopp, uppenbarligen för att de bedömde att det fanns möjlighet att vända Carnegies negativa utveckling. 

En fråga som måste besvaras är: Vilka åtgärder vidtogs av Riksgälden från det att man övertog de rörelsedrivade bolagen, som motiverade att FI kunde ge tillbaka tillståndet? Det är synnerligen osannolikt att Riksgälden under någon timme kunde genomföra åtgärder som i ett slag förändrade intern styrning och kontroll. Den enda reella förändringen som hann ske under dessa timmar, var att ägarförhållandena förändrades. 

I så fall blir den logiska slutsatsen att FI anser att Carnegies aktieägare är diskvalificerade som ägare till bankverksamhet. Något som verkar synnerligen märkligt, med tanke på att de fem största ägarna är Böös & Enblad, Moderna Finance AB, Harris Associates L.P., Andra AP-fonden respektive SEB. 

Denna slutsats styrks också av följande skrivning i FIs beslut om återkallelse 
"Riksgälden har vidare informerat FI om att Riksgälden har för avsikt att ta pan-ten i anspråk om FI återkallar bankens tillstånd. Staten kommer då att bli ägare av banken och bör anses vara en fullgod ägare. Av denna anledning bör banken kunna återfå tillstånden så snart Riksgälden tagit över aktierna.

En annan fråga som också kan ställas är om FI tydligt har informerat Carnegie om vilka krav som ställs, och risken för indraget tillstånd. 

Så länge detta inte är klargjort, vet vi inte om FIs (och övriga inblandade myndigheters) agerande var  korrekt myndighetsutövning under gällande lagar och föreskrifter. 

torsdag 27 november 2008

Vänster-SvT tillbaka

Nästa inslag i morgonsoffan (fast nu står reportern, Maud Olofsson och Thomas Östros vid ett bord) annonseras som en diskussion om EUs krispaket, med anledning av finanskrisen. 

Men det som därefter inträffar kan bäst beskrivas som "Alla mot Maud". Reportern är så entusiastisk i sin kritik av regeringens politik att Thomas Östros utbrister "Ja, just det!", "Precis", "Svara på det Maud" och liknande. 

Den gamla dåliga vänster-SvT från 70-talet verkar tyvärr vara på väg tillbaka. 

När man ser det lite grann, så där från ovan...

I SvT morgonsoffa diskuterades svensk- respektive engelskspråkig undervisning vid svenska gymnasier. Argument för (bra för de som fortsätter med högre akademiska studier utomlands) och mot (eleverna kommer att sakna svenska ord för många företeelser) fördes fram. 

Men det uppenbara var det ingen som sa: Det här kan väl eleverna och deras föräldrar få välja själva. 

Ser tyvärr allt oftare resonemang som utgår från att det finns en "bästa lösning, samma för alla", en social ingenjörskonst som lägger en våt filt över samhället och medborgarnas vilja att ta ansvar för sina liv. Även om det ibland kommer att resultera i beslut som, sett utifrån, inte verkar vara bra. 

Det är viktigt att fortsätta hävda den enskilde medborgarens rätt att besluta över sina egna livsval. 

onsdag 26 november 2008

Staten, eller kommunen, vet bäst

Det är intressant att tränga in i den lagstiftning som styr socialtjänsten. 

Socialnämnden på Ekerö beslutade tidigare i år att vi vill se en plan för konkurrensutsättning av minst två av de gruppboenden som idag drivs av Ekerö kommun. 

Vid dagens sammanträde i socialnämndens arbetsutskott presenterades förslag till plan för konkurrensutsättning. Där klargjordes också att det är olika krav som gäller för gruppboende enligt LSS, beroende på om det är kommunen som är huvudman, eller om det drivs av ett privat företag. 

Om gruppboendet drivs av ett privat företag, som säljer sina tjänster till kommunen, är länsstyrelsen tillståndsgivande myndighet. Om däremot gruppboendet drivs av kommunen, kan länsstyrelsen ha synpunkter, men det är kommunen som beslutar och då enligt delvis andra kriterier. 

Mycket märkligt, och inte ett dugg konkurrensneutralt. 

Kommunstyrelse och VA på Helgö

Möte i kommunstyrelsen, där vi bland annat beslutade att överklaga länsstyrelsens helt orimliga beslut. Jag har tidigare skrivit om det här

Ö-partiet har nu tagit ställning i frågan, och kommit fram till att de anser att kommunen ska lägga sig, acceptera länsstyrelsens beslut och genomföra VA-utbyggnaden. Trots de helt orimliga konsekvenserna det skulle få för Helgö-borna. 

Nu ligger frågan hos statens VA-nämnd. Håller tummarna för att de är klokare än länsstyrelsen. 

För säkerhets skull beslutade vi även att avbryta detaljplanering av Helgö, i avvaktan på resultat av den rättsliga processen. Det är synd, med tanke på de Helgöbor som väntat länge på detaljplan. Men tyvärr helt nödvändigt, för att inte riskera att drabbas av en kommunalekonomisk härdsmälta. 

måndag 24 november 2008

Tänk vad tiderna (och Allan Widman) kan ändras!

Det är ett par månader sedan den s k genomförandegruppen - där Allan Widman ingår - föreslog att, bland annat, projektet "Utveckling Aktivt pansar (AAC)" skulle avbrytas. 

Aktivt pansar är, såvitt jag förstår, är det enda effektiva motmedlet mot moderna pansarbrytande vapen. Till exempel RPG 7. 

Då, när förslagen lades fram, kan jag föreställa mig att gruppen bedömde att det var fullkomligt otidsenligt och helt uteslutet att svenska pansarfordon skulle komma i en situation där aktivt pansar skulle behövas. Det var ju "allmänt känt" att svenska förband i internationella insatser, verkade i områden där motståndaren var lågteknologisk. Alltså var aktivt pansar en kvarleva från ett kallakrigstidstänkade, där modernt utrustade arméer stred mot varandra. 

Nu, bara några månader senare, höjer samma politiker tonläget och kräver bättre skydd för våra förband i Afghanistan. Bland annat verkar det nu som om Allan Widman tror sig veta att Stridfordon 90 är vad som behövs. 

Jag är inte så säker på att varken Stridsfordon 90, eller ens Leopardstridsvagnar (Stridsvagn 122), ger fullgott skydd mot de pansarbrytande vapen som finns i Afghanistan. För övrig föreslog genomförandegruppen - där Allan Widman alltså ingår - att man även skulle avveckla projektet "Renovering och modifiering av stridsfordon 90 och stridsvagn 122". 

Det bästa vore nog om de som har kompetens i frågor om pansar, pansarvärnsvapen, hotbild i Afghanistan och möjliga motmedel fick mandat från politikerna att avgöra frågan. Utan politiska pekpinnar. 

söndag 23 november 2008

Ibland går det fort

Igår skrev jag "Men om moderaterna lämnar fältet fritt till höger kommer det att finnas utrymme för ett klassiskt värdekonservativt parti. " 

Idag aviserar Per Schlingman att de som invandrar till Sverige ska skriva på kontrakt, där de försäkrar att  de känner till svenska lagar och normer. 

Jag tror självklart inte att det var mitt blogginlägg som initierade detta förslag. Inte desto mindre är det en tydlig signal att det finns gränser för förflyttningen mot mitten. 

I sak är det ett fullt rimligt förslag, även om införandet säkert kan vålla en del praktiska problem. 

De förutsebara reaktionerna från vänster är inte att bry sig så mycket om. Det är några decennier sedan arbetarrörelsen glömde bort första delen i devisen "Gör din plikt - kräv din rätt". 


PS För några år sedan fick jag förstahandsinformation om hur det går till att bli medborgare i Kanada. Det var en del prov som skulle klaras, bland annat språkkunskaper och lagkännedom prövades. Men det stannade inte vid det. Den presumtive medborgaren skulle också sjunga de två första raderna i Kanadas nationalsång! 

lördag 22 november 2008

Bruna framåt!

Opinionsmätningarna i dag ger, återigen, sverigedemokraterna stöd från mer än fyra procent av väljarkåren. Samtidigt fortsätter socialdemokraternas nedgång, vilket minskar avståndet mellan allianspartierna och den röd-gröna oppositionen. 

Att socialdemokraterna skulle minska var nog förutsägbart, med tanke på de problem som Mona Salin har att få samarbetet med (v) och (mp) att fungera. 

Men att sverigedemokraterna ligger stadigt på en nivå som gör det möjligt att de kommer in i riksdagen bör ge anledning till självrannsakan inom alliansen, och inte minst inom moderaterna. Något beror säkert (sd)'s framgångar på att den moderata partiledningen inom flera områden har valt att prioritera ned värdekonservativa ideerna, till förmån för de liberala. Två exempel på detta är försvarsfrågan och äktenskapslagstiftningen. Inom båda dessa två områden har partiet intagit ståndpunkter som värdekonservativa moderatväljare står frågande inför. 

Och i de frågor där partiet landat i ståndpunkter som är mer att anse som värdekonservativa än liberala - till exempel FRA-lagen och fildelningsfrågan - har detta inte varit tillräckligt för att hålla de värdekonservativa sympatisörerna nöjda. 

Det kan dessutom ifrågasättas om dessa ställningstagande egentligen är värdekonservativa: att upprätthålla rättssäkerhet och värna individens integritet kan nog också sägas vara principer som ligger nära värdekonservatism. Och oavsett vilken grund man haft för sina ställningstaganden, kan man konstatera att konsekvensen kan bli att (sd) får plats i riksdagen 2010. 

Sverigedemokraterna är ett parti med en gediget främlingsfientlig ryggsäck, som de gör sitt bästa för att distansera sig ifrån. Om det är tillräckligt för att (sd) ska nå den legitimitet som de så gärna vill ha återstår att se. 

Men om moderaterna lämnar fältet fritt till höger kommer det att finnas utrymme för ett klassiskt värdekonservativt parti. Om det blir de omvandlade sverigedemokraterna, eller något annat parti, återstår att se. 

fredag 21 november 2008

Upprätthåll rättssamhället

Enligt artiklar i flera tidningar sägs justitiedepartementet fundera på att göra en "eftergift" i IPRED-frågan, nämligen att nedladdning som görs innan lagen träder i kraft inte ska kunna eftersökas. Att en borgerlig regering med en moderat justitieminister betecknar den här förändringen som att "lagen mildras", är en ganska märkligt. 

Det finns några principer för lagstiftning, som allmänt anses vara grundläggande i ett rättssamhälle. En av dessa principer är att lagstiftning skall inte vara retroaktiv. 

Det finns en god moderat tradition att kritisera retroaktiv lagstiftning. Ett tillfälle var då änkepensionerna togs bort, vilket i ett slag försämrade många äldre kvinnors ekonomiska situtation om deras make gick bort. Ett annat var då man införde avkastningsskatt på pensionssparande, som kom att gälla inte bara nya pensionsförsäkringar utan även befintliga, vilka som bekant inte får röras förrän vid 55 års ålder. 

Vid dessa, och säkert flera andra tillfällen, har moderaterna stått upp för rättssamhällets grundprinciper. Kritiken var stenhård från moderata och andra, borgerliga företrädare. Om IPRED klubbas igenom av en riksdag med borgerlig majoritet, borde det vara självklart att den inte görs retroaktiv. 

Oavsett vilken åsikt man kan ha avseende IPRED, är det faktum att lagstiftningen inte görs retroaktiv inte någon eftergift mot kritikerna - det är bara att upprätthålla en av rättssamhällets grunder. 

AB, DN, DN, SvD, SvD och SvD 

torsdag 20 november 2008

Eftermiddag med SAK

Temat för Svenska Atlantkommitténs novemberkonferens 2008 var Euro-Atlantic Solidarity and Defence Co-operation. Det var talare från SIPRI, FOI, Estlands parlaments utrikesutskott, Sveriges riksdag och USAs Nato-representation. Mats Johansson fick agera stand-in för Göran Lennmarker som fastnade i riksdagens debatt om Lissabonfördraget

Det råder samstämmighet att den, på gränsen till teologiska, spegelfäktningen mellan USA och EU om vilken institution som ska ha vilken formell roll, har ersatts av en mer pragmatiskt ansats. Det viktigaste är nu att åstadkomma resultat, med de resurser som ställs till förfogande. 

Detta nya förhållningssätt kommer i mycket hög grad att gälla i Afghanistan, där USA i konfliktens tidiga skede gick sin egen väg. Visserligen buret av sympatierna efter 9-11, men konsekvensen blev kanhända mer eldkraft, och mindre rekonstruktion än vad situationen krävde. 

Nu, när många länder deltar, finns det andra problem. Ett är att insatserna har "sålts in" till väljarkårer i respektive land med olika budskap. De anglosaxiska regeringarna har pekat på kopplingen till terrorism, medan andra länder har lyft fram behovet av humaninära åtgärder som drivkraften bakom insatsen. Det ger naturligtvis problem, när trupper från olika länder förväntas omsätta respektive regerings övergripande mål till en gemensam strategi för de operationer som skall bedrivs inom ramen för ISAF. Ännu mer problematiskt är det förhållande att de återuppbyggnadsgrupper (PRT) som organiserats, delvis består av civil personal som inte organiseras inom ISAF, utan direkt lyder under respektive regering. 

En reflektion från en av deltagarna, som själv sitter i en politiskt förtroendevald position: "Most of the European defence ministers are not in their position because of competence in nationa security and/or military strategy, but because of their social abilities." 

En annan fråga som diskuterades är vilket förhållningssätt Obama kommer att inta. Två huvudalternativ diskuterades: 
- Defensive realism, som innebär att USA håller en låg profil och i huvudsak inte motsätter sig Rysslands politk. 
- Offensive realism, vilket skulle innebära att USA satsar på territorriellt försvar. 

Något som framhölls från flera talare, var att det förhållningssätt som använts mot Ryssland sedan murens fall, då Ryssland behandlats som en västerländsk demokrati inte varit framgångsrikt de senaste åren - i praktiken sedan Putin tillträdde som president. 

Ryssland är inte en västerländsk demokrati, och bör heller inte behandlas som en sådan. Denna slutsats innebär inte att dialogen med Ryssland ska avbrytas, utan tvärtom att den ska föras på ett sätt som tar hänsyn till det landets förutsättningar, position och historiska arv. Med detta förhållningssätt bör det finnas bättre förutsättningar att nå fram till lösningar på de gemensamma utmaningar som finns i relationerna mellan de västerländska demokratierna och Ryssland. 

Avslutningsvis kan konstateras att "Defence spending is only meaningful, if your potential adversary is convinced that you actually will use force, if neccessary". 

Att spendera pengar på ett försvar - om än aldrig så potent - som motsidan inte tror kommer att användas, är bortkastat. 

De kunniga talarna gjorde att tiden kändes väl använd. 

Nu är frågan...

Sten Tolgfors har tidigare gjort Sveriges beslut om uppgradering av Gripen, från de nuvarande modell C/D till den modernare modell E/F, beroende av om Norge köper Gripen. 

Enligt både SvD, SvD och DN har Norges regering beslutat att inte köpa Gripen, utan i stället investera i JSF (även kallad F35). 

Nu har vi nu alltså den situationen, att Sveriges luftförsvarsförmåga inte kommer att utvecklas, på grund av ett politiskt beslut i Norge. Det kan ifrågasättas om det en rimlig beslutsordning för frågor som rör Sveriges säkerhet. 

tisdag 18 november 2008

Växthus eller inte?

Tekn dr Lars Bern har i SvD Brännpunkt publicerat en artikel där han ifrågasätter växthuseffekten. Bland annat likställer han den vetenskapliga nivån med den som används för att argumentera för Intelligent design, en variant på kreationismen. 

Den argumentation som han för fram behöver synas. Bland annat hävdar han att den globala temperaturökning som uppmätts under 1900-talet till stor kan härledas till att mätningar görs i närheten av städer och tätorter, där mörka vägar och hus absorberar avsevärt mycket mer värme än ängar och skogar. 

Men, om Dr Bern har rätt, är det oroande att IPCCs slutsatser blivit något av ett postulat inom svensk politik, även för moderaterna. Kanske ett lätt sätt att fånga väljare. Men trovärdigheten ryker om det visar sig att alla de resurser som använts för att reducera CO2, i stället borde ha använts till att t ex  ta fram ljusare byggmaterial för hus och vägar. 

Budget för 2009 - med brasklapp

Ekerö kommunfullmäktige beslutade i kväll om budget för 2009. Den innehåller allt som förväntas, med rejäla satsningar inom alla områden. Ett positivt inslag är att Ekerö inför vårdnadsbidrag från årsskiftet. 

Oppositionens försök att i sina respektive budgetförslag använda stora delar av kommunledningens budget till andra ändamål, och samtidigt hävda att det inte skulle få några konsekvenser i kommunledningen, misslyckades rejält. Eftersom oppositionens alternativa budgetar i och med detta inte gick att försvara, var det som ett korthus som föll ihop. 

Den stora brasklappen är naturligtvis den ekonomiska situationen i världen. Blir det en djup recession, kommer de bedömningar som ligger till grund för budgeten att förändras.  

fredag 14 november 2008

Möte om Stenhamra äldreboende och samhällsplanering i Ekerö

I går kväll, 14 november, var det informationsmöte om Stenhamra äldreboende

Bra insatser gjordes av deltagande tjänstemän för att informera om den komplexa problemställning som det här är. Förutom några politiker som tog tillfället i akt att profilera sig, var det ett mycket bra och konstruktivt möte. 

Under mötet framkom att det finns en tydligt uppfattning att Söderströmska tomten är bättre i alla avseenden. Några deltagare tryckte också på nödvändigheten av att den helt nödvändiga utbyggnaden av äldreomsorgen måste komma till stånd. Men samtliga förstod nog också att miljöbestämmelserna med skyddsavstånd inte gör det möjligt att sätta spaden i jorden. Och att, tyvärr, måste det planeras för alternativet fritidsgårdstomten, om det visar sig att Söderströmska inte är genomförbart. Det är en komplex situation

En fråga som jag funderar över är: Varför känns det som om vi inte ligger på förkant, utan alltför ofta har att hantera frågor med ryggen mot väggen? 

Vi måste inom kommunen bli mycket bättre på framförhållning, och det gäller inte minst samhällsplaneringen. Den översiktsplan som antogs för några år sedan, bör nu följas av en fördjupad översiktsplan. En fördjupad översiktsplan skulle ge en samlad uppfattning om hur tätortsbandet mellan östra Ekerö och Stenhamra ska utvecklas. Och framstår som allmer nödvändig för att få bättre framförhållning. 

torsdag 13 november 2008

Är det slut på lyssnandet nu?

Enligt DN och SvD har de moderata riksdagsledamöter Hans Wallmark och Hans Rothenberg "satt ner foten". IPRED kommer att röstas igenom. 

Är det här en medveten desinformation? Eller har M-riksdagsgruppen redan tagit ställning? Och Per Schlingmans uttalande om att man ska lyssna på debatten är bara spel för gallerierna? 

Ett klargörande, t ex från gruppledaren Lars Lindblad, skulle vara klargörande. 

Tillbaka till 70-talet

På YouTube kan man se hur en lärare trycker ner den elev som vill se John McCain som president. 


I SvD skriver man om detta från ett "tycka synd om"-perspektiv. Men inte från den utsatta elevens, utan från lärarens! 

I en artikel sägs att läraren är anmäld till den lokala skolinspektionen, och i en annan artikel sägs att "Ku Kux Klan står utanför min dörr". Och i båda att självklart har läraren har stöd från föräldrarna, samt att läraren minsann är sååå modig som törs säga vad hon tycker.  

SvDs artiklar känns som en tidsresa tillbaka till 70-talet. Man väljer att ställa sig på samma sida med den som trycker ner, och att bortse från den som blir trakasserad. Trots att det är en lärare och minderårig elev i respektive roll. 

Detta är vänsterjournalistik när den är som allra sämst. 

tisdag 11 november 2008

Ett bra tillfälle att lyssna

Det är välgörande att Per Schlingman enligt SvD är öppen för att ta hänsyn till de synpunkter som kommer fram i debatten om det lagförslag som remitterats till lagrådet. 

Men sedan skriver SvD att Per Schlingman säger "Det diskussionen rör är om det går att hitta ett sätt där man för in någon typ av kriterium för när IP-adresser ges ut." 

Det är ju inte korrekt. 

Det diskussionen i bloggosfären rör, är det orimliga i att IP-adresser lämnas ut till privata företag, som sedan ska agera polis. I stället för att polisen ges de befogenheter som anses nödvändiga för att beivra brott. 

Å andra sidan, den ide som framförs i en annan artikel i SvD, att IP-nummer endast ska få lämnas ut när den illegala fildelningen skett i kommersiellt syfte är värd att pröva. 

För den intresserade finns ett exempel på hur orimliga konsekvenser den föreslagna lagstiftningen skulle kunna få på bloggen Mina Moderata Karameller. Tack Mary. 

Jag hade fel

När tre av partierna i alliansregeringen meddelade att man kommer att köra över det fjärde, skrev jag att "Så fort det första samkönade paret nekats vigsel i något samfund, kommer Jämo, Expressen och Uppdrag granskning.  Och så ska hela debatten köras ett varv till". 

Det var en felbedömning. 

Lars Ohly har nu, redan innan lagstiftningen beslutats, meddelat att vänsterpartiet inte accepterar att ett samfund med vigselrätt ska kunna neka att viga homosexuella. Både SvD och DN tycker att det är tillräckligt intressant för att skriva om detta, och det blir nog inte sista turen i den här frågan. 

Varför gör (m), (c) och (fp) på detta viset? 

måndag 10 november 2008

På gränsen till bedrägeri

I SvD säger Irene Lundquist Svenonius, stadsdirektör i Stockholms stad, att stiftelsen Kvinnoforum har betett sig bedrägligt när man fått bidrag - för samma lokalkostnader - från både utbildnings-, idrotts- och socialförvaltningen. 

TV4 redovisar sitt källmaterial här

Jag hoppas att de flickor och kvinnor som får hjälp och stöd genom Kvinnoforum och Xist inte drabbas. Men att de ansvariga får ta konsekvenserna av sitt handlande. Eller underlåtenhet att handla. 

söndag 9 november 2008

Nu får det väl ändå vara nog

Turerna runt FRA-lagen börjar likna en fars. Men skrattet fastnar, när det är Sveriges nationella säkerhet och våra medborgares integritet som ligger vågskålarna. 

Historien är följande 
18 juni: Beslut i riksdagen att en domstolsliknande nämnd ska godkänna avlyssning. 

25 september: Allianspartierna är överens om att en ny domstol, underrättelsedomstolen, ska skapas för att godkänna avlyssning. 

9 november: FRAs GD, Invar Åkesson meddelar enligt SvD att FRA inte anser sig behöva tillstånd av underrättelsedomstol för att avlyssna. 

Nu räcker det. Frågor om nationens säkerhet och personlig integritet kan inte hanteras så här. 

Dags att gå tillbaka till ruta noll: Svälj prestigen och tillsätt en utredning med tydliga direktiv. När utredningen levererat sitt resultat kan proposition skrivas, remitteras för synpunkter och riksdagen därefter fatta ett genomtänkt beslut. 

Informationsmöte om Stenhamra äldreboende

Har bjudit in till informationsmöte om det planerade särskilda boendet i Stenhamra. Tack för tipset, Cecilia. 

Inbjudan med tid och plats finns här

Ett tungt men rättvist bakslag

I flera artiklar (här, här, här, här, här, här och här) har SvD synliggjort de oegentligheter som förekommit inom stiftelsen Kvinnoforum. Bland annat uppges att Kvinnoforum "mjölkat" skolan Xist på pengar genom att låta stora delar av skolpengen gå till annan verksamhet inom Kvinnoforum. Med viss insyn i verksamheten, kan man så här i efterhand ställa sig frågan: Hur kunde det gå så fel, under så lång tid? 

Jag har själv träffat flera tidigare anställda som mellan skål och vägg berättat om hur läget är. Men att gå till journalister eller myndigheter med tillsynsansvar har man ofta dragit sig för.  Det ska mycket till för att våga ifrågasätta en verksamhet där kända namn som Anita Gradin, Björn Sprängare, Mark Levengood och Stefan Fölster m fl sitter i styrelsen. Vid de tillfällen då varningssignalerna har nått fram, de första tydligen för mer än tio år sedan, lyckades ledningen för Kvinnoforum "hantera" problemen så att de fick fortsatt förtroende.

Jag hoppas att den här granskningen ger råg i ryggen till politiker och beslutsfattare, så att man vågar ifrågasätta även verksamhet som framstår som mycket angelägen eller politiskt korrekt. Även de som arbetar mot kvinnovåld, trafficking etc måste tåla en granskning. 

Ser med intresse fram emot kvällens program i TV4

lördag 8 november 2008

Post Obama Syndrome

 

Något att roas av. 

Orimlig skatteutjämning blir grundlag?

SvD rapporterar att den kommunala skatteutjämningen ska grundlagsfästas. Eftersom grundlagsutredningen inte lagt sitt officiella förslag, är det osäkert vad detta innebär. Om det nuvarande systemet i och med detta grundlagsfästes skulle vara mycket olyckligt. 

Ett system där vissa kommuner måste överdebitera sina medborgare, för att leverera skattemedel till andra kommuner är inte rimligt. De skattetekniska beräkningar som överdebiteringen grundas på, är så komplexa att det endast är ett litet fåtal experter som förstår hur systemet egentligen fungerar. Men de orimliga effekterna går att förstå. 

Om en kommun är framgångsrik med att tillämpa arbetslinjen, så att det blir färre arbetslösa och medelinkomsten ökar, leder det nuvarande skatteutjämningssystemet ibland till att man måste HÖJA skatten. Vilket ju framstår som helt absurt.

Det borde vara självklart att staten tar in de medel som behövs, och därefter fördelar skattemedel till behövande kommuner. Det är bara att hoppas, att det förslag som grundlagsutredningen lägger, inte stänger dörren för detta. 

fredag 7 november 2008

Förutsägbart fel

Nu har SvD rubriken "Sprickan i regeringen växer". Helt i onödan. 

Någon som tror att lagen om könsneutrala äktenskap kommer att vara långsiktigt hållbar? Så fort det första samkönade paret nekats vigsel i något samfund, kommer Jämo, Expressen och Uppdrag granskning. Och så ska hela debatten köras ett varv till. 

"Vafför gör dom på detta viset?" 

torsdag 6 november 2008

"Naivt och ogenomtänkt"

är rubriken på (m)-riksdagsmannen Göran Petterssons kommentar till de tre allianspartiernas beslut att köra över (kd) i frågan om könsneutral äktenskapslagstiftning.

Man kan bara hålla med. Det alternativ som många anser rimligt, är att åtskillnaden mellan staten och de religiösa samfunden fullbordas. Staten skulle då ta ansvaret för att registrera samlevnad, oavsett kön, som en civilrättslig myndighetsutövning. Sedan kan de par som så önskar, gå till sitt religiösa samfund och få välsignelse för sitt förhållande.

SvD Brännpunkt den 3 november ges stöd för en sådan lösning av Christer Sturmark, ordförande förbundet Humanisterna, Sten-Gunnar Hedin, talesman för Pingströrelsen, Karin Wiborn, missionsföreståndare Svenska Baptistsamfundet, Anders Arborelius, biskop ocd Katolska kyrkan i Sverige, Göran Zettergren, missionsföreståndare Svenska Missionskyrkan, Morgan Johansson, folkhälso- och socialtjänstminister 2002-2006.

Och på SvD Brännpunkt den 29 september ställer sig även ÅSA REGNÉR, generalsekreterare, Riksförbundet för sexuell upplysning RFSU, bakom denna lösning.

Även (kd) har förklarat sig villigt att acceptera innebär detta, även fast man egentligen anser att dagens situation är tillfredställande.

Det är svårt att förstå varför Fredrik Reinfeldt väljer att köra över (kd). Om han hade haft Göran Per(s)sons personlighet, skulle den här okänsligheten vara begriplig. Men Fredrik har ju, möjligen med undantag av FRA-debatten, faktiskt gett intryck av att både kunna lyssna och känna in. Att Göran Eriksson i sin analys i SvD gör det till ett misslyckande för (kd) är nog att skjuta brevid målet. Det är ju ledaren i regeringen, statsminister Fredrik Reinfeldt, som har misslyckats med att ena alliansen. 

Förutom att de sakliga argumenten talar emot, så är den politiska taktiken mycket svår att förstå. Har bloggat om det tidigare här.

onsdag 5 november 2008

Nu håller vi tummarna!

Barack Obama är enligt både SvD och DN vald till president i USA. 

Med tanke på att han har utlovat protektionism, och har mindre erfarenhet av politisk ledarskap än vad jag själv har (som ordförande i socialnämnd), är det bara att hålla tummarna för att det går bra ändå.. 

tisdag 4 november 2008

Ewa Björling förklarar varför McCain är bättre för Sverige

Något som verkar undgått många som följer den amerikanska valkampanjen, är den protektionism som Obama förespråkar. Handelsminister Ewa Björling har lyssnat på Obamas retorik, och ger här sin syn på varför det inte är bra för Sverige. 

I en situation med finanskris, skulle amerikansk protektionism allvarligt försvåra möjligheterna till återhämtning. USAs protektionism på 30talet fick som konsekvens att depressionen blev både längre och djupare. Det är bara att hoppas att Obama (om han blir vald) inte genomför den politik han gick till val på. 

måndag 3 november 2008

Ett nytt grepp från Karl Sigfrid

För att skriva remissvar till EUs grönbok om "Upphovsrätten i kunskapsekonomin", har Karl Sigfrid startat ett wikiprojekt här. 

Ett intressant och nytt grepp. Alla som vill bidra till remissvaret är välkomna att delta. 

söndag 2 november 2008

Besök i en annan verklighet

Tillbringade, med två kollegor från socialnämnden, några timmar under lördagen på Sundsgården. Träffade Hans Nilsson och Leif Öberg, som berättade hur man hjälper pojkar mellan 10 och 15 år. De gav en mycket kompetent insikt i den verklighet som de har att hantera. 

Den verksamhet som de erbjuder använder de verktyg som behövs, psykodynamiska eller kognitiva, allt efter behov. Att det är Frälsningsarmen som är huvudman märks inte, förutom att det står på skylten vid infarten. Och, enligt Hans och Leif, genom att det kristna kärleksbudskapet är den värdegrund som verksamheten vilar på. "Allt vad du viljen...". Däremot förekommer det inte några morgonsamlingar, andakter eller andra inslag av kristen religionsutövning. 

Tillvaron för pojkarna som bor och går i skolan på Sundsgården är stabil och strukturerad. Det finns många vuxna som fångar upp eventuella problem. För de flesta pojkarna innebär tiden på Sundsgården en postiv utveckling, men utmaningen är sedan att komma tillbaka till den verklighet som vi alla ska leva. Där finns återigen föräldrarna, men också andra vuxna i barnets närhet, som några av de viktigaste personerna. 

Detta ledde till en intressant diskussion om vikten av utgå från pojkarnas verklighet när man ska hitta de möjligheter som finns att stödja dem. Några vuxna i pojkens närhet, som vill och kan engagera sig i barnets utveckling, kan betyda oändligt mycket mer än alla de resurser som det offentliga tillhandahåller. 

Vi diskuterade hur det kommer sig att det verkar vara en ökande andel föräldrar som inte klarar omsorgen om sina barn, och att det även i familjer med goda materiella förutsättingar. En ide är att skicka en liten broschyr till nyblivna föräldrar. I broschyren skulle dels finnas föräldrabalkens 6 kap 1§* och FNs barnkonvention 18§**, för att tydliggöra vilket åtagande man har gjort genom att sätta barn till världen, dels en beskrivning av vilka möjligheter till stöd och hjälp som både det offentliga och andra organisationer tillhandahåller.  

Att hitta bra former för samarbete, stöd och konstruktiv dialog med de sociala nätverk som finns kring alla barn och ungdomar är nog en av de största utmaningarna som finns inom socialpolitikens område. 

Det var en bra dag. 

** FNs barnkonvention: Föräldrarna har det primära och gemensamma ansvaret för barnets fostran... 

fredag 31 oktober 2008

Karl Sigfrid (m) frågar Åsa Torstensson (c) - rättssäkerhet för Internetanvändare

Just nu, samtidigt som finanskrisen tar plats på förstasidan i varje tidning, pågår i Bryssel ett spel som handlar om Internetanvändarnas tillgång till nätet, och rättssäkerhet. 

För att klargöra hur vår regering agerar i EU i den här frågan, har Karl Sigfrid (m) ställt en fråga till Åsa Torstensson (c). Frågan är inte säskilt tillgänglig, den intresserade kan t ex ta del av bloggaren HAX beskrivning av hanteringen och bakgrundsinformation

Vad jag förstår, kommer utgången av spelet i Bryssel att avgöra om Internetanvändare kan stängas av, utan beslut i domstol. Vilket nog de flesta svenskar tycker är orimligt. 

Håller tummarna för att Torstenssons har ett bra svar. 

Opinionsvinden vänder! Början till slutet för Mona?

I dag publiceras Synovates opinionssiffror, bl a i DI och SvD, där (s) rasar med 6,2 procent och (m) ökar med 4,5 procent.

Med tanke på att regeringen visat handlingskraft under finanskrisen, medan oppositionsledaren Mona Sahlin allt mindre framstår som oppositionsledare, är den här förändringen inte oväntad. En så splittrad opposition, med så svag politik har inte förtjänat bättre.

Men oppositionen har fortfarande en ledning med 11,9 procentenheter. Och den nuvarande situationen, med
1. finanskris som gör det möjligt för sittande regering att visa handlingskraft, och
2. en splittrad och svag opposition som knappt vet vad de vill, och med vem
kommer knappast att bestå.

Om oppositionen lyckas "get their act together" bara något lite och formulera budskap som får någon slags genklang hos väljarkåren, finns det fortfarande en avsevärd risk för maktskifte.

Det viktigt att vi som anser att alliansregeringen är "det bästa för Sverige" fortsätter att jobba för att få fortsatt förtroende efter valet 2010. Och det är som sagt ett dussin procentenheter kvar.

tisdag 28 oktober 2008

Möjligheter i Stenhamra

Det kan finnas förutsättningar att använda Söderströmska tomten, trots allt. 

Om det bara är vattenbaserade lacker som används vid snickeriet, är det möjligt att det skyddsavstånd som ska tillämpas ger plats för äldreboende på Söderströmska. Nu ska man ju inte ropa hej, innan man kommit över bäcken. Det kan finnas flera hinder som vi inte ser ännu. 

Tänk att det ska vara så svårt att komma till beslut. Och att det är så många olika frågor som måste hanteras, innan beslutet fattas. Men förhoppningsvis blir resultatet bättre, även om det tar lite tid. 

lördag 25 oktober 2008

Äldreboende i Stenhamra - en utmaning

När detaljplaneringen för äldreboende i Stenhamra nu påbörjats, har det visat sig att det som kallas Söderströmska tomten inte är en acceptabel placering. Skälet är de utsläpp som kommer från Nisseby snickeri och enligt gällande lagar och regler är det inte tillåtet att uppföra ett nytt äldreboende i närheten. Däremot tillåter samma regler den befintliga barnstuga som också ligger i närheten kan fortsätta sin verksamhet. 

För att flytta Nisseby snickeri krävs, förutom ägaren ställer sig positiv, också att det finns någonstans att flytta. I dag finns inte någon tomt tillgänglig för att ta emot Nisseby snickeri. Om och när en sådan tomt hittas, kommer den tomten också att kräva en detaljplan. 

Att etablera ett äldreboende på Söderströmska, medför alltså behov av dels en detaljplan för Söderströmska tomten, dels en detaljplan för att flytta Nisseby snickeri till någon annan plats. 

Hur lång tid det tar att genomföra dessa båda detaljplaneprocesser är inte helt enkelt att förutse. Eftersom detaljplanen för Nisseby snickeri nya lokalisering har att ta hänsyn till att verksamheten har miljöpåverkan på omgivningen, kan man nog anta att det kommer att ta minst tre år innan den vunnit laga kraft. OM arbetet med detaljplan för en idag inte identifierad tomt kan börja inom några månader, dvs i början av 2009, skulle detta alltså kunna vara klart 2012. 

Detta innebär att det 2012 skulle det gå det att påbörja arbetet med att dels flytta Nisseby snickeri, dels projektera äldreboendet. Om vi utgår från att båda dessa projekt skulle gå att genomföra på två år, är vi framme vid 2014. Detta är i bästa fall som sannolikt inte kommer att inträffa, eftersom det är högst sannolikt att någon överklagar någon av detaljplanerna. 

Att detaljplaner överklagas är snarare regel än undantag. Det är allså högst sannolikt att någon, kanske båda, detaljplanerna överklagas. I så fall kommer det inte att finnas detaljplaner som vunnit laga kraft vid årsskiftet 2011/2012. Hur lång tid en överklagandeprocess tar är mycket svårt att förutse, men ett överklagande förlänger tiden med minst ett år. Om de klagande väljer att utnyttja samtliga möjligheter till överklagande, blir förseningen avsevärt mycket längre. Då är fem års försening en uppenbar risk. 

Detta skulle innebära att vi inte har ett äldreboende i Stenhamra klart förrän någon gång mellan 2015 och 2019. 

Detta är självklart inte acceptabelt. Ekerö kommun har ett stort behov av att utöka platserna i äldreboende. Vi kan inte riskera att vänta till efter 2014 med den helt nödvändiga utbyggnaden av äldreomsorgen.