torsdag 26 mars 2009

Ett bra 2008, hot och möjligheter 2009

I går kväll hade socialnämnden sammanträde. 

Det första ärendet var verksamhetsberättelsen för 2008. I bokslutet kan vi konstatera att vi har ett överskott med drygt 11 miljoner kronor. Det går också att utläsa att verksamheten inom socialnämndens ansvarsområde fungerar bra. Vi fick också ta del av revisorernas rapport till kommunfullmäktige. Till skillnad mot förra året, är revisorerna nöjda med nämndens fögderi under 2008. 

Det känns bra att vara ordförande i en nämnd som har kontroll på ekonomin, verksamheten får goda betyg och där revisorerna är nöjda. 

Nu är ju en verksamhetsberättelse och revisionsrapporter en beskrivning av vad som varit, och ser man framåt finns det både hot och möjligheter. Hoten kommer framför allt som en konsekvens av det orimliga kommunala skatteutjämningssystemet. Det medför att när arbetslösheten ökar i Göteborg eller Södertälje, minskar skatteintäkterna i Ekerö kommun. Så absurt fungerar den kommunala skatteutjämningen. Och då blir det mindre pengar till de kommunala verksamheterna. För att klara detta har kommunstyrelsen lagt förslag till kommunfullmäktige nästa tisdag att ge besparingsbeting till nämnderna. Det gäller både 2009, men i synnerhet 2010 och 2011. Detta kommer utan tvekan att ge konsekvenser även för socialnämnden. Vilka dessa blir för 2009, kommer nämnden att ta ställning till vid nästa sammanträde, 13 maj. 

Men det finns också ljuspunkter framåt. Arbete med införande av ökad valfrihet inom nämndens område går vidare. Siktet är inställt på att kommunens medborgare, så fort det är praktiskt möjligt, själva få välja vem som ska utföra kommunalt finaniserade tjänster. Det kan gälla allt från hemtjänst till medicinsk fotvård. Vilka tjänster som är aktuella, hur information om alternativen ska utformas och hur man rent praktiskt gör sitt val kommer nämnden successivt att fatta beslut om under året, för slutligt ställningstagande i kommunfullmäktige. 

När vi inför ökad valfrihet kommer vi politiker att få bestämma mindre, och medborgarna får bestämma mer. Det tycker jag är bra. 

torsdag 19 mars 2009

Stabil försvarpolitik?

I förrgår meddelade Rysslands president Medvedev att "Från 2011 kommer en upprustning i stor skala av armén och flottan att ta sin början".

I dag presenterades inriktningspropositionen för försvaret. Inga ytterligare anslag till försvaret. 

Sten Tolgfors kunde knappast ha fått en sämre timing av Medvedevs utspel om Rysslands upprustning. 

Enligt SvD är Tolgfors budskapet att försvaret, kanske, någon gång efter 2015 ska kunna mobilisera 50000 man på en vecka, under förutsättning att försvarsmakten lyckas snickra ihop tillräckligt bra villkor för de som vill göra militärtjänst. Och att oppositionen inte vinner nästa val, och därefter beslutar att bibehålla värnplikten. 

Försvarsproposition kunde ha vilat på en mer stabil grund..... 

SvD, SvD

lördag 14 mars 2009

Fyra vågade livet - igen!

Filmen "Fyra vågade livet - en film om anhörigskap", har nu nått utanför kommungränserna. 

Fick möjlighet att presentera filmen på Relationsmässan, ett intressant inititativ med en blandning av presentationer och utställare. Filmvisningen finns omskrivet på kommunens hemsida

Ännu en gång vill jag rekommendera filmen - se den. 

fredag 13 mars 2009

Ett mycket litet steg

SvD skriver att nedläggningen av förband stoppas i vårens inriktningsproposition. Enligt tidningen bekräftar försvarsminister Sten Tolgfort att man avser lägga till fyra reservbataljoner, samt förrådsställa Leopardstridsvaganar på Gotland. 

Reservbataljonerna ska ha en mobiliseringstid på tre år. Och det framgår inte vilken mobiliseringstid, om det ens finns någon utbildad personal, till stridsvagnarna. 

Om man vill vara, riktig, riktigt positiv, kan man säga att det är ett steg i rätt riktning. Visserligen så litet att det knappt är märkbart, men dock. 

Å andra sidan säger Sten Tolgfors till SvD att detta ska göras inom oförändrade försvarsanslag. Norge och Finland ökar sina försvarsanslag. Men försvarsministern anser att det behöver Sverige inte göra, så länge "det inte uppstår ett hotande läge". 

Norge är medlem i Nato. Sverige är som bekant inte medlem i Nato. 

Finland kan mobilisera mer än 300 tusen man. Sverige kan mobilisera ungefär 50 tusen man, varav drygt 20 tusen är hemvärn. 

Trots Norges och Finlands, relativt Sverige, bättre försvarspolitiska förutsättningar, väljer dessa alltså att öka sina försvarsanslag. 

Förändringar i hotbilden mot Sverige torde inte i någon avgörande utsträckning skilja sig från de förändringar som Norge eller Finland uppfattar. 

Hur man då kan komma till slutsatsen att Sverige inte behöver slå in på samma väg och öka försvarsanslagen, framstår som svårt att förstå. 

Det är dags att öka försvarsanslaget. Det tycker också Ekerös moderater, som jag skrivit om här

torsdag 12 mars 2009

Social samrådsgrupp

Träffade i kväll engagerade gruppledare från Stockholms stad och kommuner i länet. 

Paul Lindqvist från Lidingö berättade om LSS-utredningen. Både om det inre livet i utredningen, men framför allt om vilka frågor som man hanterat. Mycket intressant, och belysande för hur svårt det är att få ihop en bra lagstiftning. 

Vi hade också en bra diskussion om betydelsen av sociala nätverk i det civila samhället och föräldrarnas ansvar. Men också hur tandlös man ibland kan tycka att lagstiftningen är, när man träffar på familjer som inte fungerar. 

En mycket intressant kväll. 


lördag 7 mars 2009

Avtalet klart!

På Ekerö kommuns hemsidag finns avtalet med Vägverket. Länken är här.

Det är ett bra avtal.

Det viktigaste är att vi har säkerställt att Förbifarten kommer att medföra förbättrade kommunikationer för kommunmedborgarna. Något som kunde verka självklart, men tyvärr inte var det. Breddningen av Ekerövägen (261) är helt nödvändig, men inte självklar för Vägverket. Och utan breddningen skulle Förbifarten medfört FÖRSÄMRADE kommunikationer för Ekeröborna. Något som vi självklart inte kunde acceptera. 

Med avtalet kan vi känna oss säkrare på att vi som bor på Mälaröarna får det som borde vara självklart när Förbifarten byggs - förbättrade kommunikationer. 

Har tidigare skrivit om avtalet här

Till försvar för försvaret

På Ekerömoderaternas årsmöte beslutade man att bifalla min motion "Till försvar för försvaret". Det tycker jag är bra. 

Motionstexten (redigerad vad avser formalia i partiets interna beslutsprocess) följer här:  


Till försvar för försvaret

Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar har drastiskt förändrats sedan millennieskiftet. Anslaget för 2009 är 38,3 miljarder kronor. Från 2000 till 2008 har Försvarsmaktens anslag minskat med mer än tio miljarder kronor, inräknat prisökningar. Det motsvarar en anslagsminskning med mer än 20 procent. Denna reduktion har genomförts samtidigt som statsmakterna beslutat att Försvarsmakten ska genomföra insatser i fjärran länder som Afghanistan, Kongo och Liberia. Detta kräver helt annan utrustning, underhåll och utbildning, än om man "bara" ska försvara Sverige, då operationsområdet avgränsas av Treriksröset, Kosteröarna, Smygehuk och Gotlands östra udde. 

Ryssland har under samma tid (2000 till 2008) utvecklats från ett land med en spirande demokrati och marknadsekonomi, till ett auktoritärt styrt land där planekonomin och monopolen är på frammarsch. Journalister och oppositionella har mördats inom och utom landet. Putin har samlat allt mer makt i presidentämbetet, utsett f d KGB-kollegor till ledande poster, nationaliserat företag som ägs av oppositionella personer och har stängt av gasleveranser till olydiga grannländer.

Ryssland genomför en allt större satsning på militären. Enligt Försvarets Forskningsinstitut, FOI, har Ryssland beslutat att öka den ryska försvarsbudgeten med 15% årligen, varje år fram till 2015. Den ryska krigsmakten, som för sju år sedan knappast kunde hota Sverige, har idag en kapacitet som gör ett hot till en möjlig realitet.

Försvarsberedningens skrev i sin rapport i juni 2008:

"I utrikespolitiskt hänseende kommer det ryska agerandet mot länder som tidigare ingick i Sovjetunionen att vara ett lackmustest på vilken väg Ryssland väljer. Mot den bakgrunden är Rysslands agerande i Kaukasus oroväckande. Rysslands förhållande till och agerande gentemot dessa länder de närmaste åren kommer definiera vår syn på Ryssland."

Lackmustestet är klart. Det gjordes i Georgien i augusti. Den ryska statsledningen har i Georgien visat att satsningen på militären görs för öka militärens förmåga att hävda Rysslands intressen, om så behövs med våld och utan hänsyn till vare sig folkrätt eller omvärldens reaktioner. Ryssland är beredda att använda militärt våld för att hävda det som de anser vara Rysslands nationella intressen, även utanför sina egna gränser.

Mot denna bakgrund är det inte en klok politik att reducera försvarsanslaget, eller att låta det urholkas av prisökningar. Försvarsanslaget bör inte reduceras, det bör successivt höjas.

Det bör också tydliggöras att försvarets huvuduppgift ska vara att försvara Sveriges territorium och nationella intressen. Detta kan även fortsättningsvis innebära internationella insatser, till exempel för att säkra sjövägarna utanför Somalia. En trygg internationell handel är Sveriges nationella intresse.

Slutligen: En grundläggande förutsättning för ett nationellt försvar är att det går att mobilisera tillräckligt antal soldater och sjömän. ÖBs förslag, i enlighet med försvarsberedningens rapport, ger ett insatsförsvar om 28.000 militär personal, som kompletteras med hemvärn om 22.000 personer. Det är helt otillräckligt. Finland kan, om ofärdstider kommer, mobilisera mer än 300.000 soldater och sjömän. Det borde Sverige också kunna göra. Därför ska värnplikten behållas.

Jag föreslår därför att Moderata samlingspartiets företrädare i regering och riksdag skall verka för att

  1. Försvarsanslaget ökas med inriktning att följa utvecklingen i omvärlden.
  2. Försvaret skall i första hand användas för att försvara Sverige territorium och Sveriges nationella intressen, och i andra hand för insatser som har allmänt säkerhetsfrämjande eller humanitära syften. 

måndag 2 mars 2009

En chans till

På Ekerö kommuns hemsida annonseras en möjlighet att se filmen "Fyra vågade livet" i Stenhamra den 5 mars, kl. 1800. Länken är här

Har tidigare skrivit om filmen här

Filmen är en upplevelse. Se den. 

söndag 1 mars 2009

När det inte är egna pengar...

Det ena sättet, konstigare än det andra, att använda skattemedel har blivit kända senaste veckorna. 

Först var det Konstfack, där den konstnärliga friheten tog lite väl vida svängar. Har skrivit om det här

Igår skriver Tanja Bergkvist på SvD Brännpunkt om ett projekt inom det musikvetenskapliga området. Vetenskapsrådet har beviljat en halv miljon kronor för att någon ska studera "Trumpeten som genussymbol". Citaten från projektbeskrivningen är inte utan ett visst underhållningsvärde. 

Om Anders Borg har svårt att få statsbudgeten att gå ihop, är det ganska lätt att hitta två möjliga besparingsobjekt.