lördag 7 mars 2009

Till försvar för försvaret

På Ekerömoderaternas årsmöte beslutade man att bifalla min motion "Till försvar för försvaret". Det tycker jag är bra. 

Motionstexten (redigerad vad avser formalia i partiets interna beslutsprocess) följer här:  


Till försvar för försvaret

Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar har drastiskt förändrats sedan millennieskiftet. Anslaget för 2009 är 38,3 miljarder kronor. Från 2000 till 2008 har Försvarsmaktens anslag minskat med mer än tio miljarder kronor, inräknat prisökningar. Det motsvarar en anslagsminskning med mer än 20 procent. Denna reduktion har genomförts samtidigt som statsmakterna beslutat att Försvarsmakten ska genomföra insatser i fjärran länder som Afghanistan, Kongo och Liberia. Detta kräver helt annan utrustning, underhåll och utbildning, än om man "bara" ska försvara Sverige, då operationsområdet avgränsas av Treriksröset, Kosteröarna, Smygehuk och Gotlands östra udde. 

Ryssland har under samma tid (2000 till 2008) utvecklats från ett land med en spirande demokrati och marknadsekonomi, till ett auktoritärt styrt land där planekonomin och monopolen är på frammarsch. Journalister och oppositionella har mördats inom och utom landet. Putin har samlat allt mer makt i presidentämbetet, utsett f d KGB-kollegor till ledande poster, nationaliserat företag som ägs av oppositionella personer och har stängt av gasleveranser till olydiga grannländer.

Ryssland genomför en allt större satsning på militären. Enligt Försvarets Forskningsinstitut, FOI, har Ryssland beslutat att öka den ryska försvarsbudgeten med 15% årligen, varje år fram till 2015. Den ryska krigsmakten, som för sju år sedan knappast kunde hota Sverige, har idag en kapacitet som gör ett hot till en möjlig realitet.

Försvarsberedningens skrev i sin rapport i juni 2008:

"I utrikespolitiskt hänseende kommer det ryska agerandet mot länder som tidigare ingick i Sovjetunionen att vara ett lackmustest på vilken väg Ryssland väljer. Mot den bakgrunden är Rysslands agerande i Kaukasus oroväckande. Rysslands förhållande till och agerande gentemot dessa länder de närmaste åren kommer definiera vår syn på Ryssland."

Lackmustestet är klart. Det gjordes i Georgien i augusti. Den ryska statsledningen har i Georgien visat att satsningen på militären görs för öka militärens förmåga att hävda Rysslands intressen, om så behövs med våld och utan hänsyn till vare sig folkrätt eller omvärldens reaktioner. Ryssland är beredda att använda militärt våld för att hävda det som de anser vara Rysslands nationella intressen, även utanför sina egna gränser.

Mot denna bakgrund är det inte en klok politik att reducera försvarsanslaget, eller att låta det urholkas av prisökningar. Försvarsanslaget bör inte reduceras, det bör successivt höjas.

Det bör också tydliggöras att försvarets huvuduppgift ska vara att försvara Sveriges territorium och nationella intressen. Detta kan även fortsättningsvis innebära internationella insatser, till exempel för att säkra sjövägarna utanför Somalia. En trygg internationell handel är Sveriges nationella intresse.

Slutligen: En grundläggande förutsättning för ett nationellt försvar är att det går att mobilisera tillräckligt antal soldater och sjömän. ÖBs förslag, i enlighet med försvarsberedningens rapport, ger ett insatsförsvar om 28.000 militär personal, som kompletteras med hemvärn om 22.000 personer. Det är helt otillräckligt. Finland kan, om ofärdstider kommer, mobilisera mer än 300.000 soldater och sjömän. Det borde Sverige också kunna göra. Därför ska värnplikten behållas.

Jag föreslår därför att Moderata samlingspartiets företrädare i regering och riksdag skall verka för att

  1. Försvarsanslaget ökas med inriktning att följa utvecklingen i omvärlden.
  2. Försvaret skall i första hand användas för att försvara Sverige territorium och Sveriges nationella intressen, och i andra hand för insatser som har allmänt säkerhetsfrämjande eller humanitära syften. 

2 comments:

Wiseman sa...

Det är bara att hoppas att nymoderaterna i ledningen inte kör över din motion på riksstämman, så kanske man kan börja rösta moderat igen.

Staffan Strömbäck sa...

Tyvärr är det inte någon riksstämma i år. Det blir en s k arbetsstämma, där ett begränsat antal politikområden kommer att avhandlas, bl a integration. Dock inte försvars- och säkerhetspolitik.

Men om jag får bifall från länsförbundet, är det bästa möjliga utfall. Hoppas du röstar moderat, i så fall.