onsdag 31 december 2008

Raketer, skottlossning och stenar - hemma och borta

De sista dagarna 2008 blev inte bli en lugn tid. 

I Gaza fortsätter oroligheterna. Israels regering säger nej till att deklarera ensidig vapenvila 48 timmar, så länge Hamas inte också slutar att skicka raketer mot Israel under samma tid. Det är bedrövligt att den här konflikten bara fortsätter, år efter år. Tyvärr finns det för närvarande få ljuspunkter. Carl Bildt säger till SvD "Hamas är de som är svårast. Det var de som tog initiativet till att bryta vapenvilan från början och det är de som har intresse av den här konflikten.Den sanningen når tyvärr sällan fram, mellan bilderna av brinnande hus och förtvivlade palestinska familjer. 

Per Garthon försöker SvD Brännpunkt att förenkla hela konflikten, och framställer ett enkelt recept till lösning: "Inför sanktioner mot Israel och skicka EU-trupp till Gaza för att skydda palestinierna." Men när Hamas och Fatah slåss, vem ska EU-truppen då skydda? Och om raketanfallen mot Israel fortsätter, vad ska EU-styrkan då göra? Skydda de palestinier som skjuter raketer? 

I Rosengård hyr polisen, enligt SvD, in vaktbolag för att skydda polisstationen mot stenkastning. Med statsministerns jultal i åtanke, känns det viktigt att stå upp för den grundläggande tryggheten i samhället. Om inte ens polisen kan känna sig trygga utan att anlita vaktbolag, hur ska då vanliga medborgare bete sig? 

Tyvärr inte så positiv start på det nya året. 

torsdag 25 december 2008

En riktigt god jul

Nyss hemkommen från julnattsmässan i Ekebyhovskyrkan.  

Träffade där en av de personer som genom sitt arbete bidragit till att äldreboendet i Ekerö kommun fått betyg som näst bästa kommunen i hela Stockholms län. Det riktigt lyste om henne när vi talade om det. 

Jag önskar och hoppas att alla någon gång får uppleva känslan att fira jul efter att ha fått en riktigt bra avslutning på sitt arbetsår. 

Med den förhoppningen önskar jag alla en riktigt god jul. 

onsdag 24 december 2008

Snygg one-liner, men...

"Just do it! Skicka ned den utrustning som behövs, uppmanade jag ÖB (24/11)." skriver Claes Arvidsson i SvD 23 december, och utvecklar sedan sin åsikt om att Stridsfordon 90 skulle göra susen. 

Det är en kraftig förenkling att tro att skyddet för våra svenska soldater skulle avsevärt förbättras, bara de fick Stridsfordon 90. 

Dels finns det redan i dag vapen i Afghanistan som tränger genom pansaret på Stridsfordon 90 (RPG7). 

Dels är erfarenheten från andra insatser att om man sätter sig i en stridsvagn försämrar man rejält möjligheterna till att bygga förtroende hos den del av befolkningen som inte stödjer "busarna", i detta fallet talibanerna. Vilket leder till eskalerat våld. 

Detta ska naturligtvis vägas hur stor risken är att det används RPG7, och hur befolkningens inställning till ISAF är i dag. 

Det finns för- och nackdelar med att försvarsfrågor debatteras. En fördel är att det faktiskt ger publicitet och medvetenhet hos fler medborgare. En nackdel är att nödvändiga förenklingar i debatten riskerar att slå över i populism. Det bästa (eller kanske sämsta) exemplet på detta, är Allan Widmans syn på skyddade fordon respektive JAS Gripen har jag skrivit om tidigare här och här

"Just do it" är en snygg one-liner i ett ledarstick. Men verkligheten låter sig ibland inte fångas så enkelt. 

torsdag 18 december 2008

Det är sant!

I ett tidigare inlägg uttryckte jag starka tvivel mot att IPRED skulle kunna legalisera "privat husrannsakan". Och hoppades att kompetent legal expertis skulle styrka detta. 

Tyvärr verkar det som om jag har fel. Enligt artikel i IDG har företaget Edsbyverken drabbats av just detta, initierat av Business Software Alliance, BSA. BSA är en organisation som tillvaratar programvaruindustrins upphovsrättsintressen, på samma sätt som Anti-piratbyrån tillvaratar musik- och filmindustrin. 

Var våra riksdagsledamöter informerade om detta, när de tog ställning för IPRED? Jag tvivlar.. 

20 svenska forskare skeptiska till IPCC

20 svenska forskare har undertecknat ett upprop avseende koldioxidens inverkan på den globala uppvärmingen. Eftersom inte något gammelmedia (DN, SvD m fl) har varit intresserade av att publicera, har deras upprop cirkulerat i bloggosfären några dagar. 

Nu har dock Newsmill publicerat, och då har DN hängt på med en länk till Newsmill från sin förstasida. I skrivande stund verkar intresset för uppropet vara så stort att det är svårt att få kontakt med Nesmills server. 

Det s k Manhattanuppropet, där 650 forskare från hela världen undertecknade ett liknande upprop har nu fått en svensk efterföljare. 

Nu är jag intresserad av vad svenska politiker anser om detta. Är uppropet undertecknat av en grupp rabulister som man inte behöver lyssna på? Eller finns det anledning att ompröva den svenska klimatpolitiken? 

Två steg fram, ett steg bak

Grundlagsberedningens förslag blev inte någon kioskvältare. De positiva delarna med uppenbarhetsrekvisitet borttagande, att domstolarnas oberoende stärks samt möjligheten till kommunala folkomröstningar, balanseras tyvärr av att den kommunala självstyrelsen inskränks. Bland annat genom att den orimliga kommunala skatteutjämningen grundlagsfästs. 

Ett förslag som kan leda till framtida problem, är att grundlagsfästa förbudet mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Enligt föreslagna formuleringar, avses skyddet mot diskriminering endast omfatta homo- och bisexuella. Detta innebär att till exempel transsexuella personer inte skyddas mot diskriminering, vilket kan framstå som märkligt. Jag tycker att det här gör det tydligt att frågan om vilka sexuella läggningar som ska skyddas och inte, är svår. 

Det är tyvärr sannolikt att Sverige aldrig kommer att få en "riktig" grundlag, där man slår fast grundläggande principer för den offentliga maktutövningen och ramar för övrig lagstiftning. I stället fortsätter lagandet och lappandet av den regeringform som vi lever med sedan 1975. 

Men, med tanke på förutsättningarna får väl ändå Per Unckel, som lett beredningen, godkänt betyg. 

Nästan rätt

Allan Widman skriver återigen om JAS på SvD Brännpunkt. Och den här gången har han delvis rätt. Nämligen att Nato-anpassning av Gripens stridsledningssystem är en förutsättning för att lyckas i exporten. 

Däremot väljer han att inte nämna att samma Nato-anpassning, också är en förutsättning för att svenska JAS på ett säkert sätt ska kunna kommunicera med förband från andra länder. För att svenska förband - inklusive stridsflygplan - ska kunna verka internationellt krävs att förbandens ledningssystem - även stridsflygplanens - anpassas till detta. 

Alltså, den internationalisering av svenska försvaret som många försvarspolitiker, och inte minst Allan Widman, varit pådrivande till och i riksdagen fattat beslut om. 

SvD 

onsdag 17 december 2008

All time high!

Styrelsen för Psykologiskt försvar genomför med jämna mellanrum en undersökning avseende svenskars uppfattningar om säkerhets- och försvarspolitiska frågor. 

Enligt den senaste undersökningen, publicerad i dag, anser 36% av svenska folket att utgifterna för svenska försvaret bör öka. Siffran kanske inte säger så mycket om man inte sätter den i relation till vad svenska folket har ansett tidigare i samma fråga. 

Detta är "all time high". Inte någonsin tidigare har så stor andel av Sveriges befolkning haft åsikten att försvarsutgifterna bör öka. 

Detta ger ett bra stöd för försvarsvänliga politiker på Gustav Adolfs torg, Rosenbad och Helgeandsholmen när intriktningspropositionen för försvaret nu ska skrivas. 

tisdag 16 december 2008

Tisdag

I eftermiddag kommunstyrelse, och sedan kommunfullmäktige. Kvällens clou lär bli frågan om försäljning av Ekerö bostäder. 

Att vi skulle ha sådan otur med timing. När vi i år äntligen beslutar oss för att sälja fastighetbolaget, drabbar oss den värsta ekonomiska krisen sedan 30-talet. 

Sedan ska vi välja nya ledamöter till de nämnder som sitter på ettåriga mandat, bland annat socialnämnden. 

söndag 14 december 2008

Ett intressant initiativ av Carl Bildt

Aftonbladet skriver vår utrikesminister med anledning av 60-årsdagen för mänskliga rättigheterna: 

"Det är ingen djärv gissning att en allt större del av framtidens kamp för friheten kommer att röra de klassiska frågorna om rätten att fritt få sprida och ta del av information. Vi ser redan i dag hur i vissa länder bloggarna förföljs, servrar stängs ner, internetsidor censureras eller tillgången till datorer begränsas.
Här ska Sverige stå i främsta ledet för att slå vakt om informationsfriheten. Jag har därför i dag satt igång ett arbete inom UD att inför det svenska ordförandeskapet ta fram förslag om hur Sverige kan verka för att stärka Europeiska unionens insatser till försvar för yttrande- och informationsfriheten på internet."

Bra så. 

Men, hur går det ihop med den politik som regeringen för? FRA, IPRED och datalagringsdirektiv. Det ska bli intressant att se vad som kommer ut av Carl Bildts initiativ. 

lördag 13 december 2008

En ide om Färingsöhemmet

Alternativa lokaliseringar av äldreboendet i Stenhamra utreds, och kommer att redovisas i kommunstyrelsens arbetsutskott under januari. Utifrån det underlaget, kommer beslut fattas om vilket eller vilka alternativ som är genomförbara. 

Redan innan utredningen är klar, är det tydligt att många, inklusive undertecknad, som anser att Söderströmska tomten är den bästa lokaliseringen. Tyvärr verkar det inte vara möjligt att få ett äldreboende till stånd på Söderströmska vid den tid då platserna behövs - 2011 enligt nuvarande prognoser. Sannolikt lär vi få vänta till efter 2012, möjligen så länge som till 2015, innan ett äldreboende kan stå klart på Söderströmska. 

Men om platsbehovet från 2011 och några år framåt kan tillgodoses på annat sätt, blir Söderströmska ett mer genomförbart alternativ. 

Ett sätt att tillgodose platsbehovet, är genom en tillfällig utbyggnad av Färingsöhemmet. Därmed skapas mer tid för att genomföra planering och byggande av äldreboende i Stenhamra. På detta sätt blir Söderströmska en möjlig, långsiktig lokalisering. 

En ide, värd att pröva. 

torsdag 11 december 2008

Kanske klokt

Enligt SvD kommer Stockholms stad inte att gå till domstol, trots att Kvinnoforum har sökt lokalkostnadsbidrag för samma lokaler från flera olika förvaltningar i Stockholms stad. 

Såvitt går att utläsa av artikeln, finns två skäl till detta. Det ena är staden har varit otydligt i sina regler avseende lokalkostnadsbidrag, vilket minskar sannolikheten för fällande dom. Det andra är att Kvinnoforum är satt i konkurs, vilket gör att det även vid en fällande dom skulle vara svårt att få tillbaka någon större del av pengarna. 

Det är i o f s olyckligt att frågan inte domstolsprövas. Men å andra sidan är det väl bra att Stockholms stad är rädd om skattebetalarnas pengar och inte driver processer, bara för principen. 

650 vetenskapsmän är skeptiska till IPCC

"Den globala uppvärmningen orsakas av koldioxid och andra växthusgaser." 

Detta har under senaste åren varit ett allmänt känt och accepterat faktum, baserat på rapporter från FNs klimatgrupp IPCC. Dessutom utgör detta grunden för mycket av den politik som formas, både vad avser energiproduktion men också vad avser andra områden, t ex transport och skatter. 

Att det funnits några vetenskapsmän som tycker annorlunda har man hört talas om ibland. Dessa har, som jag har uppfattat det, inte varit så många och inte heller särskilt framstående. 

Nu har dock 650 vetenskapsmän som är skeptiska till IPCC, skrivit ihop ett upprop. Länk här. Det verkar vara många inom rätt kompetensområden (klimatforskning, meterologi etc), och en del kända namn. 

Nu vet jag inte vad man ska tro. Det kan väl inte vara så att vi satsar miljarder på att lösa ett problem som inte finns... 

SvD, DN, DN, DN

Åtta månaders väntan skäligt

Dagens Samhälle nr40 skriver om en dom från kammarrätten i Stockholm. Den avser att fall där en kvinna i Huddinge väntat drygt åtta månader på att flytta in på ett demensboende. 

Enligt tidningen motiverar kammarrätten domen med att kvinnan dels tackat nej till ett erbjudande, dels fått växelvård i korttidsboende. 

Det ska bli intressant att ta del av kammarrättens domar i de fall som rör Ekerö kommun. Länsrätten har dömt ut särskild avgift för Ekerö kommun redan efter en månad i några fall och efter två månader i ett annat. 

Tyvärr hittar jag inte någon länk till artikeln i DS pappersupplaga. DS hänvisar till domen: Kammarättens i Stockholm, avdelning 6 i Stockholm, mål nr 3454-08. 

Utmärkt!

Beskedet från Maud Olofsson och Anders Borg om hur regeringen avser hantera krisen för fordonsindustrin är bra. 

En tydligt satsning på utveckling. Möjlighet att, i dessa finanskrisens dagar, hjälpa sunda företag med tillfälliga krediter. Men inget osunt spenderande av skattemiljarder på att ge hjälp till företag och affärsideer som inte har egen bärkraft. 

Med beröm godkänt. 

SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DI, DI, DI, DI, DI, DI, DI, DI

PS Den renlärige marknadsliberalen kan naturligtvis hävda att detta skulle marknaden ha fixat bättre, om bara staten hållt tassarna borta. Men verkligheten består inte bara av siffror och strukturer som går att fånga i ekonomiska teoriers kalkyler. I verkligheten finns det också människor som har åsikter och gör bedömningar, till stor del baserat på maggropskänsla. Med det i åtanke, framstår det presenterade paketet som en bra balans mellan kalkyl och känsla. 

måndag 8 december 2008

Bra genomslag i media räcker inte

Ännu än gång är Allan Widman (fp) ute i media. Denna gång på SvD Brännpunkt för att, på måttligt stabila grunder, berätta hur dåligt JAS-planet är. Och att detta är försvarsindustrins fel. Men man ska vara ganska historielös för att gå på Allan Widmans vinkling. 

Det faktum att Sverige som liten, alliansfri stat byggde upp en egen stark försvarsindustri, stärkte Sveriges alliansfrihet. Det var inte industrihänsyn som gjorde att Sverige valde att bli alliansfritt. 

När Allan Widman skriver att "I praktiken har de svenska klusterbomberna fungerat som ett fikonlöv; en ursäkt för att inte skaffa moderna, fungerande precisionsvapen.undrar man vem som har velat ursäkta detta. Försvaret? Försvarsindustrin? Knappast. En bra one-liner, men logiken haltar betänkligt. 

I Brännpunktsartikeln beklagar sig Allan Widman över att "Förmågan till precisionsbekämpning av markmål är minimal. Inte fler än fyra svenska flygförare har varsin gång praktiskt under övning genomfört närunderstöd av markstridskrafter (så kallat Close Air Support)."

Samme Allan Widman deltog i genomförandegruppen som i september, alltså två månader tidigare, föreslog att projektet "Materiel för flygunderstöd av markförband Close Air Support (CAS)" ska avbrytas. 

Vidare hade Allan Widman, som den minnesgode vet, den 22 november åsikter om vilka fordon som var lämpliga i Afghanistan, nämligen Stridsfordon 90. Då tyckte Allan Widman att Stridsfordon 90 behövdes för att ge soldaterna gott skydd mot moderna pansarvärnsvapen. 

Som deltagare i genomförandegruppen föreslog Allan Widman i september att materielprojekt "Aktivt Pansar" respektive ""Renovering och modifiering av stridsfordon 90 och stridsvagn 122" skulle avbrytas. De två materielprojekten som verkligen skulle kunna ge fordon med bra skydd. Har skrivit om detta här.

När Allan Widman uttalar sig eller skriver debattartiklar, får det ofta bra genomslag i media. Det skulle vara ännu bättre om det fanns en tydlig linje, där omsorg om soldater och vilja att stärka Sveriges försvarsförmåga stod i första rummet. Varje gång. 

Om Arjeplog, andras skattepengar och arbetslöshet

Arjeplog betalar, enligt artikel i Dagens Industri, 25.000 kronor till varje person som flyttar in till kommunen. En familj med två barn får alltså 100.000 kronor. 

Kommunalrådet Bengt-Urban Fransson får frågan "Bonusarna måste väl bli en väldigt stor utgift för en liten kommun. Hur klarar ni detta?" 

Svaret lyder "Bonusen betalas ut under två års tid. Och det blir en nettovinst för oss, med tanke på skatteinbetalningarna från de nya invånarna och på skatteutjämningssystemet. Även om människor som flyttar hit skulle bli arbetslösa räknar vi med en nettointänkt på 50.000 kronor per person under de här två åren. Detta är alltså självfinansierande." 

Att kalla detta självfinansierande är självbedrägeri. Finansieringskällan är ju den skatt som tas från alla som arbetar i de kommuner som är förlorare i det kommunala utjämningssystemet. 

Det hela framstår som ännu mer absurt när man ser på marginaleffekterna. Om Arjeplogs kommun får ytterligare en innevånare som inte försörjer sig själv, utan går arbetslös, ger det kommunen en NETTOINTÄKT på 50000 kr under två år. 

Det kommunala skatteutjämningssystemet gör det alltså lönsamt för Arjeplogs kommun att deras innevånare går arbetslösa! 

lördag 6 december 2008

Detta kan inte vara sant

André Rickardsson, presenterad som fd IT-brottsutredare på Säpo, påstår att IPRED-lagen ger möjlighet för upphovsrättsinnehavare rätt att genomföra "privat husrannskan" med stöd av kronofogden. 

Detta kan inte vara sant. Oavsett vad man anser i sakfrågan, kan det inte vara så att regeringen klubbat igenom en proposition med de konsekvenserna. 

Utgår från att det kommer dementi från kompetent juridisk expertis. 

fredag 5 december 2008

Populism från Borg

Först lånar bankerna ut alltför lättvindigt. I o f s mest amerikanska, men också en del svenska. Kreditförluster kommer, bankernas intjäningsförmånga ifrågasätts och det finansiella systemet vacklar. 

Då hudflängs bankerna offentligt för lättsinning kreditgivning. 

För att ta hem något av tidigare kreditförluster, och säkra sin intjäningsförmåga, höjer bankerna utlåningsräntan. 

Igår sänkte riksbanken räntan rekordstora 175 punkter. Stora banker avvaktar marknadens reaktion - om de nu kan låna upp pengar mycket billigare - innan de sänker utlåningsräntorna. 

Samma dag är Anders Borg ute och pratar om att bankerna "tallar i godisskålen". Sannolikt eftersom de inte lydigt sänkte utlåningsräntorna omedelbart. Och för att slippa ta diskussionen om vad regeringen bör och kan göra (eller borde ha gjort). 

Detta är populism. Jag hade väntat mig mer av en moderat finansminister. 

torsdag 4 december 2008

IPRED - en gammaldags lagstiftning?

Nu har propositionen lagts. 

Några artister, med Alexander Bard som chefsideolog, stödjer. Socialdemorkaterna vet inte vad de ska tycka. Beatrice Ask gör sitt bästa för att motivera varför, fast hon går över gränsen när hon (enligt DN) kommenterar Niklas Wykmans kritik av IPRED: "Vid hans ålder är man för gammal för att uppträda som en trettonåring"

Men, är det här verkligen en lagstiftning som bär mot framtiden? Inget av de politiska ungdomsförbunden tycker det. Och i Finland, där man haft IPRED-lag sedan 2006, fildelar fortfarande 69% av 15-åringarna. 29% gör det varje dag. 

IPRED införs för att skydda upphovsrätten. Vad som är upphovsrätt regleras i "Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk"  Dagens lagstiftning tillkom alltså 1960. Man kan lugnt säga att det flutit en del vatten under broarna sedan dess. Det kanske finns anledning att se över om den lagstiftningen är anpassad till dagens verklighet. Det skulle till exempel kunna ske form i en offentlig utredning. 

Det känns återigen som om regeringen tar en strid, som den faktiskt inte behöver. Och får en hel generation, eller åtminstone en stor del, mot sig. Som man gjorde med FRA-lagen. 

Har ställt frågan förr, och gör det igen: Varför tar regeringen den här striden

onsdag 3 december 2008

Hvad vilja socialdemokraterna?

Allianspartierna har satt ner foten om IPRED. 

Att det är ett genomdiskuterat förslag som presenteras torde vara säkert. Om det tar tillräcklig hänsyn till den personliga integriteten återstår att se när propositionen presenteras. 

Men, hur kommer nu socialdemokraterna att reagera? De har hållit mycket låg profil hittills, men kan knappast fortsätta med den taktiken nu. 

Thomas Bodström initierade som justitieminister, genom sitt agerande i EU, den integritetskränkande lagstiftning som kallas datalagringsdirektivet. Då hade han inga skrupler avseende den personliga integriteten. Datalagringsdirektivet motiverades med informationsbehov för att motverka terrorism, människohandel och annan, synnerligen grov brottslighet. 

Ska bli intressant att se om propositionen innehåller någon begränsning av rättighetsinnehavarnas möjlighet att få ut information som lagrats med hänvisning till datalagringsdirektivet. Om det inte finns några sådana begränsningar, torde det här vara en ändamålsglidning som slår rekord i både hur snabbt det gått (mindre än två år) och start respektive slut (från anti-terrorism till upphovsrätt). 

AB, SvD, DN, DN

Det här är en nyhet!

Nu har socialstyrelsen lagt ut resultatet av undersökningen om äldreomsorg och hemtjänst på sin hemsida.

Ekerö ligger ganska bra till, över medel i äldreboende och på medel för hemtjänst, jämfört med övriga kommuner i riket. 

Och jämfört med övriga kommuner i Stockholms län, tillhör vi topp-kvartilen. Ett fint erkännande till personalen i kommunen och vår entrepenör, Förenade Care. 

Men vi kan nog lite bättre, vi är ju fortfarande inte bäst. En utmaning inför kommande år. 

tisdag 2 december 2008

Vad är det här för en nyhet?

Socialstyrelsen har undersökt kvalitet i äldreomsorgen, men det enda som rapporteras i SvD är att Sundbyberg är sämst och Gullspång bäst i landet på äldreomsorg. 

I DN kan man dessutom läsa att Ödeshög är bäst i landet på hemtjänst, och ett område i Göteborg sämst. 

Men vad med Ekerö? Och alla de övriga 285 kommunerna? 

Ingen information på socialstyrelsens hemsida. 

Det kallas visst "intresseväckare". 

EU, Nato och alliansfrihet

SvD Brännpunkt ifrågasätts Sveriges smyganslutning till Nato. Mark Klamberg har kommenterat artikeln här

En annan aspekt, som inte kom fram när riksdagen röstade om Lissabonfördraget, är att enligt Lissabonfördraget är "medlemsstaterna skyldiga att ge den stöd och bistånd med alla till buds stående medel".

Nato grundas på Atlantpakten, där artikel 5 lyder ".. will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, .."

Dvs, i Nato är det upp till varje medlemsnation att avgöra "such action as it deems necessay". Lissabonfördraget kräver "alla till buds stående medel". 

Att Nato-länder är fria att själva avgöra om de överhuvud taget ska stödja ett annat Nato-lands krigföring, är ett faktum. Detta blev mycket tydligt vid andra Gulf-kriget, då Frankrike och Tyskland valde att inte stödja USAs invasion av Irak. 

Det är ju lite märkligt att socialdemokraterna har svårt för Nato, men stödjer Lissabonfördraget. 

måndag 1 december 2008

Det är nog bra att Göran Johansson avgår ..

Göteborgs kommunalråd Göran Johansson skriver på Newsmill att "Alliansen har sagt att man måste vinna de tre storstäderna för att vinna nästa val och då måste det långa och mycket framgångsrika socialdemokratiska maktinnehavet i Göteborg krossas.Volvo offras för att visa att städer med socialdemokratiskt styre inte hänger med i utvecklingen. Det är farligt för regeringen om Göteborg har bättre tillväxt än Filippa Reinfeldts Stockholm. De vill inte att vi ska vara framgångsrika."

Det kan väl inte vara så att Göran Johansson verkligen - på riktigt - tror att detta är grunden för bland annat Maud Olofssons ställningstagande mot ett statligt ägande av Volvo? Att ministrarna i den borgerliga alliansregeringen med berått mod låter många människor i en hel region fara illa, för att det förbättrar möjligheterna för alliansen att vinna valet 2010? 

Om någon i KFML(r) under det allra rödaste 70-talet hade hävdat detta, skulle väl knappast någon ha blivit förvånad. Men att Göran Johansson, ledande socialdemokratisk politiker sedan många decennier, på fullt allvar påstår att hans politiska motståndare är beredda att driva människor från hus och hem (vilket är konsekvensen av en sämre tillväxt) för att vinna nästa val.... 

Det är nog bra att Göran Johansson avgår. Hoppas att hans efterträdare har en mera sansad syn på sina politiska motståndare och deras drivkrafter. 

SvD, SvD